Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Kotlíkové dotace Královéhradeckého kraje

Místní akční skupina Hradecký venkov Vám pomůže s administrací Vaší žádosti

Příjem žádostí o dotaci: od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin.

KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT ?

 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který v dané nemovitosti trvale bydlí.
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
 • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

NA CO LZE POŽÁDAT?

 • Na výměnu kotle na pevná paliva, které nespadají do 3., 4. a 5. emisní třídy.

Typy podporovaných nových zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
 • tepelné čerpadlo (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Podpora bude poskytována pouze na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla

Limit (Kč)

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000

 

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na pořízení akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

 

JAK PODAT ŽÁDOST

Žádosti bude možné podávat elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje DOTIS (https://dotace.khk.cz)

Postup podání žádosti o dotaci:

 1. zřízení účtu v dotačním portále DOTIS – kdykoliv,
 2. vyplnění a odeslání elektronické žádosti – od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin,
 3. doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK – do 10 pracovních dní od odeslání elektronické verze žádosti.

JAKÉ DOKLADY JSOU TŘEBA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • podepsaný formulář žádosti, který bude vyplněn v dotačním portále,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně, 
 • kopie osvědčení oprávněné osoby k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje vydaného výrobcem daného kotle,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (potvrzení o přiznání starobního důchodu či invalidního důchodu III. stupně, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení),
 • další relevantní dokumenty určené výzvou k podání žádosti (např. souhlas spoluvlastníka nemovitosti, čestné prohlášení o trvalém bydlení, plná moc aj).

PO PROVEDENÍ VÝMĚNY JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy),
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • zprávu o instalaci zpracovanou oprávněnou osobou,
 • platné osvědčení oprávněné osoby o získání kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.

Dotaci je možné proplácet zpětně po provedení instalace (od 1. 1. 2021) nebo je možné před instalací nového zdroje vytápění požádat, na základě zálohové faktury, o zálohu ve výši až 60 % z celkové částky dotace.

Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií http://svt.sfzp.cz/, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list o stanovených parametrech, které prokáží splnění programových podmínek.

Kontakty Místní akční skupina:

e-mail: ke@hradeckyvenkov.cz

tel.: +420 774 990 548

Kontakty Královéhradecký kraj:

infolinka: 722 960 675

e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

web: kotliky.kr-kralovehradecky.cz

obrázek - sousedky u plotu

Energetika

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

MŠ Hrubínova

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat