Menu
Hradecký venkov o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.

Pozastaven příjem žádostí NZÚL.

Programový rámec SP SZP

logo eu spolufinancováno logo sp szp

Operační program Strategický plán Společné zemědělské politiky (SP SZP)

V období 2014-2020 jste operační program mohli znát pod názvem Program rozvoje venkova - PRV.

Jedná se o operační program, přes který se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských a národních fondů. Naší MAS je přidělena alokace na období 2023-2027 ve výši 26 mil. Kč.

Akceptace programového rámce SP SZP 

Schválený programový rámec 

Podporované oblasti a aktivity

FICHE 4 - Podnikání malých a středních podniků

Zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

  • Zemědělské podnikání
  • Zpracování a uvádění na trh produktů
  • Nezemědělské podnikání

Oprávnění žadatelé:

Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku.

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

  • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
  • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
  • Drobné památky místního významu
  • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Oprávnění žadatelé:

Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.

Fiche 7 - Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující aktivity:

  • Měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS a aktivity sloužící široké veřejnosti v daném regionu
  • Investice

Oprávnění žadatelé:

MAS, další aktéři venkova

 

V novém programovém období předkládají žadatelé své projektové záměry prostřednictvím Portálu farmáře v termínu pro příjem stanovený ve vyhlášené výzvě MAS. Za datum registrace Žádosti o dotaci na MAS se považuje datum odeslání Žádosti o dotaci do Výzvy MAS přes Portál farmáře. Následuje hodnocení Výběrovou komisí a schválení projektových záměrů Programovým výborem.

Po schválení bude formulář Žádosti o dotaci ze strany MAS elektronicky podepsán, což zamezí dalšímu provádění změn v Žádosti o dotaci, a včetně příloh je MAS postoupí žadatelům přes Portál farmáře k podání na RO SZIF nejpozději 3 dny před termínem registrace na RO SZIF.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

 

Dotační programy

Facebook

facebookMAS   facebookMAP

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MŠ Hrubínova

Milá místa a milí lidé. To je Hradecký venkov!

Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat