Kopie návrhu Pozvánka A4(2).png

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Památníčky naší vesnice
1 2 3 4 5
6 7
Jednání PS RP v únoru 2023
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Jednání PS ČJ v únoru 2023
22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > MAP > MAP II > Pracovní skupiny MAP II > Pracovní skupiny a jejich role v MAP II

Pracovní skupiny a jejich role v MAP IIpage1image3890240

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II
NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009124

Pracovní skupiny

PS pro financování

V každém MAP bude vytvořena PS pro financování, která bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV). Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánovánív území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.7 Místní akční plánování.

Schází se min. 4x ročně a výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV MAP. Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy.

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy, jako jsou: prioritizace investičních záměrů vSR MAP – nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAPv kontextu daného území (využití metod prioritizace investice, popsaných v Postupech MAP II),vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území, která bude garantovat kvalitní zázemí pro počáteční vzdělávání na všech školách v regionu. Součástí může být i zvážení možnosti společného postupu při nákupu energií a dalších komodit vedoucích kúsporám.

Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

PS pro financování je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků. Doporučené složení je 5 osob. Může mít další podskupiny, jako např. Dostupnost vzdělávání, rozvoj kapacit a financování školství (nastavení optimální sítě škol a školských zařízení; investice do rozvoje kapacit škol a školských zařízení), Posílení vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, rodiče, NNO, podniky, zřizovatelé) nebo Podpora vzdělávání - poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické,manažerské a grantové poradenství; podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativní, BOZP; podpora poradenských služeb).

page1image5842880

PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

V každém MAP bude pracovat jedna pracovní skupina k podpoře čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a jedna pracovní skupina k podpoře matematické gramotnosti a k rozvojipotenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Obsahem práce pracovnískupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedouk rozvoji ČG/MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporoumatematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAPv podaktivitě 2.7 Místní akční plánování.

Dále je práce této PS zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG/MG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka. Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebocertifikovaný lektor. V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Pro posun v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti je potřeba, aby MAP nastartoval anaplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro čtenářskou a matematickougramotnost spolupracovat s PS pro financování.

Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy.


PS pro rovné příležitosti

V každém MAP vznikne a bude pracovat pracovní skupina pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ/SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia), složená z ředitelů škol a zřizovatelů.

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborněvedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétníaktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytvářípopis.

PS pro rovné příležitosti je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů).

PS se schází min. 4x ročně.

Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.7 Místní akční plánování, především posuzování, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.

Dále může být obsahem činnosti této PS také mimo jiné iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti. Může jít i o spolupráciorganizací neformálního vzdělávání, sociálních služeb, případně OSPOD. Spolupráce může samozřejmě zahrnovat i další aktéry, jako například rodiče nebo děti a žáky. Vhodné jsou i společné neformální a společenské aktivity zajímavé pro všechny, při kterých dochází k vzájemnému navazovánívztahů mezi sektory. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Protomusí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy.

PS pro rovné příležitosti navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST.

 

PS pro polytechnické vzdělávání

Řídící výbor na svém jednání 8.11. 2018 rozhodl o zřízení pracovní skupiny, která se bude zabývat tématem polytechnické vzdělávání. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechnického vzdělávání na školách.

Pracovní skupiny se může zabývat dalšími tématy jako například rozvoj mimoškolních aktivit, programy neformálního a zájmového vzdělávání.

Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy

Popis pracovních skupin.pdf
page3image3910176