Kopie návrhu Pozvánka A4(2).png

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Památníčky naší vesnice
1 2 3 4 5
6 7
Jednání PS RP v únoru 2023
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Jednání PS ČJ v únoru 2023
22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > MAS > Energetika > SPOLEČNĚ ZA ÚSPOROU ENERGIÍ

SPOLEČNĚ ZA ÚSPOROU ENERGIÍNa počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě a znečištění ovzduší v některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé poškození lesních ekosystémů. Z těchto důvodů Česká republika přijala rozsáhlý, a pokud jde o tempo změn ojedinělý plán ke snížení emisí. Jeho výsledkem bylo razantní snížení emisí všech základních znečišťujících látek k roku 1999. Od tohoto roku však již emise znečišťujících látek spíše stagnují a kvalita ovzduší se začíná spíše zhoršovat.
V současné době se znovu řeší snížení emisí a to nejen v České republice, ale hlavně také v Evropské unii. Evropská unie se zavázala a stojí tak před významným úkolem dosáhnout dalšího snížení znečištění ovzduší a snížit zdravotní a environmentální rizika, která ze stávajícího znečištění ovzduší plynou. Zástupci všech členských států se shodli na tom, že znečištění ovzduší a jeho následky na zdraví obyvatel jsou příliš rozsáhlé na to, aby nebyly realizovány další kroky. Vzhledem k těmto skutečnostem se postupně připravují a otvírají nové dotační možnosti za podpory národních zdrojů a zdrojů z Evropské unie. Naše MAS se aktivně zapojila do dění spojeného s touto problematikou a zúčastnili jsme se různých školení a webinářů. Výsledkem bylo podání Projektového záměru na získání finanční podpory z prostředků modernizačního fondu na projekt „Rozvoj komunitní energetiky na území MAS Hradecký venkov“.


Cílem projektu je zaktivizovat potenciál území k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Na základě animační činnosti v letech 2014 - 2021 vznikl podkladový materiál s ohledem na velikost využitelných ploch střech jako hlavního prostředku k navrhovaným záměrům projektu. Hlavním záměrem je samotná výstavba a instalace fotovoltaických elektráren (FVE). Jedná se o střechy budov v majetku obcí jako jsou obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny, obecní objekty apod. Instalace se předpokládá i na budovách a objektech ve vlastnictví organizací zapojených do projektového záměru. S ohledem na ráz a vlastnosti daného území se počítá s využitím FVE integrovaných do budov, popř. vystavěných na stávajících zpevněných plochách v blízkosti budovy či v areálu budov. Vzhledem k rázu krajiny se nepočítá s agrofotovoltaikou, instalací na vodních plochách ani s geotermálním zdrojem. Realizace 06/2021 – 12/2030; navrhovaná akumulace elektrické energie vyrobené z OZE 6 400 MWh; financování přepokládané náklady celkem 768 000 tis. Kč.


Tyto projekty nejsou v území prozatím připravovány a také my v současné době nemáme finanční možnosti na přípravu samotných projektů. Aby bylo možné projekty připravit, vypisuje Evropská unie opakovaně grant ve výši 60 000 EUR na tvorbu investičních záměrů. Podmínkou získání grantu je zpracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP, obsahující výchozí emisní bilanci (Baseline Emission Inventory, BEI) a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování.


Naší MAS se jako jediné v České republice podařilo předjednat se společností ENVIROS, s.r.o., se sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240, zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov (SECAP) zdarma v rámci svého dotačního projektu. Nezbytnou podmínkou pro to, aby pro nás projekt zpracovali je, že Hradecký venkov o.p.s. přistoupí k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Zpracovaný SECAP musí po jeho dokončení schválit zastupitelstva všech zapojených obcí. Je nezbytné Vás před zahájením prací na SECAP podrobně informovat o této problematice. Z přihlášení k Paktu neplynou pro obce žádné finanční závazky. Plnění přijatého plánu není sankciováno. Výchozí stav od kdy se počítá plnění 40% úspor emisí si stanovuje zadavatel, může být i rok 2000.

Správní a dozorčí rada 8.4.2021 schválila a podpořila záměr MAS v těchto aktivitách, neboť z toho vycházejí další možnosti pro obce, které bychom rádi využili. My jsme připraveni se aktivně zapojit a pomáhat jak při tvorbě plánu tak při dalších aktivitách spojených s touto problematikou.

 


Za Hradecký venkov, o.p.s. Jana Kuthanová, Jana Rejlová, Jana Štěpánková

 

logo.jpg