Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 24.9.2010


Program jednání:
1. Informace o realizovaných projektech SPL výzvy roku 2009
2. Informace o stavu realizace projektů SPL výzvy roku 2010
3. Informace o přípravě výzvy SPL na rok 2011
4. Informace o konání Pléna a PV MAS
5. Realizované projekty Spolupráce
6. Informace o podaných projektech Spolupráce
7. Další realizované projety – VIA, MK
8. Stav čerpání úvěrů
9. Informace o proběhlé kontrole SZIF, MZE – bodové hodnocení
10. Informace dozorčí rady o.p.s.
11. Různé
Přítomní členové SR: Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Josef Macháček, Jiří Pechar, Jaroslav Pitro 
Hosté: Jana Rejlová, Iva Horníková
Úvodem jednání seznámila J.Kuthanová přítomné s programem a navrhla Janu Rejlovou zapisovatelkou.
schváleno všemi přítomnými
1. Informace o realizovaných projektech SPL výzvy roku 2009
I. Horníková informovala o průběhu realizace projektů z výzvy roku 2009, některé projekty jsou již proplacené, vyjma 2 jsou již všechny zrealizované. Na stránky MAS jsou průběžně zveřejňovány videoreportáže z realizace těchto projektů.
2. Informace o stavu realizace projektů SPL výzvy roku 2010
Mezi 11.-16.10. budou na stránkách SZIF zveřejněny schválené projekty, I.Horníková bude informovat naše žadatele, doposavad nebyly žádné připomínky, všechny projekty (10 vybraných) by měly být schváleny, podpisy smluv budou následovat po 16.10.
3. Informace o přípravě výzvy SPL na rok 2011
Letos bude vyhlášena výzva koncem roku 2010, v lednu se budou vybírat projekty a v únoru se dají vybrané ke kontrole a schválení na SZIF. Budou měněna pravidla, s tím souvisí změny Fichí a kritérií pro výběr projektů, 29.10. bude schůzka VK, kde se zaměří na úpravu kritérií ve Fichích, které by měly být vyhlášeny.
Předpoklad vyhlášení Fichí: Fiche 5 – občanská vybavenost, Fiche 3 – konkurenceschopnost v zemědělství, zemědělci – stavby, technologie, Fiche 4 – technická a dopravní infrastruktura – zaměřené na veřejná prostranství. Bude bodově zvýhodněno komunitní projednávání při přípravě.
4. Informace o konání Pléna a PV MAS
7.10. bude plénum a programový výbor v zasedací místnosti MAS na MěÚ Nechanice
5. Realizované projekty spolupráce
• Partnerství pro venkov
Zakoupené vybavení je uskladněno v Dobřenicích, Hořiněvsi a v Mokrovousích. Ve vybavené zasedací místnosti MAS proběhly 4 semináře, v rámci projektu se uskutečnily 3 propagační a informační akce. Projekt má vytvořeny samostatné internetové stránky www.partnerstviprovenkov.cz, které budou provozovány po celou dobu udržitelnosti.
Projekt bude k 30.9. ukončen, jsou připravovány podklady pro podání žádosti o platbu. Předběžnou kontrolu před podáním žádosti provádí auditorka na části projektu ve Společné Cidlině, na zjištěné nedostatky nás partnerská MAS upozorní.
• Dětem pro radost
Firma Jouda z Rasošek provádí montáž dětských hřišť, termín dokončení má do konce října 2010. Proběhlo slavnostní otevření 4 dětských hřišť, byla vyhlášena výtvarná soutěž. Projekt bude ukončen k 31.10. a do poloviny listopadu bude podána žádost o platbu.
• Dětem pro radost II
Interaktivní tabule včetně příslušenství byly dodány vítěznou firmou Milan Kohoutek začátkem září do 6 škol (Nechanice, Libčany, Osice, Hořiněves, Všestary, Praskačka). Školy zaslaly peníze na předfinancování. VŘ na dodavatele dětských hřišť bude připravovat Společná Cidlina tak, aby byla uzavřena smlouva v zimě a co nejdříve z jara 2011 byly hřiště dodány.
6. Informace o podaných projektech spolupráce
V červnové výzvě byly podány 3 projekty spolupráce mezi MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina, všechny prošly administrativní kontrolou, 6.10. v Praze na Mze proběhnou veřejné obhajoby, výsledky by měly být známy do konce listopadu.
Co nám zanechali naši předci – KS MAS Společná Cidlina
Společné sportování - KS MAS Hradecký venkov
Školy – centra venkovského vzdělávání – KS MAS Hradecký venkov

Do výzvy v roce 2011 se připravuje projekt na vybavení muzeí a muzejních expozic v regionech.
7. Další realizované projety – VIA, MK
Projekty, které jsou pozitivně hodnoceny při hodnocení celkové činnosti MAS. Grant z ministerstva kultury – výtvarné kurzy určené seniorům a postiženým (rozpočet 20 tis. Kč – 10 tis. na lektorné + 10 tis. na materiál)
VIA - „Babičko, dědečku vyprávěj“ - rozpočet 25 tis. Kč – zaměřeno na seniory a děti, v rámci projektu se vyrábějí výrobky, nejlepší se vyberou a v květnu 2011 proběhne „Noc kostelů“ a bude v programu ochutnávka mešního vína, koncert, výstava výrobků a totéž při pouti proběhne v Žíželevsi. Výrobky vybrané na těchto kurzech se dají do nadace a oni si je vydraží a peníze půjdou zpět do nadace.
J. Macháček – dělají řemeslné kurzy, má zájem o umístní nějakého kurzu ve Všestarech
8. Stav čerpání úvěrů
Úvěr na projekt spolupráce Partnerství pro venkov bude dočerpán do konce září a začátkem října bude podána žádost o proplacení dotace na SZIF.
1. žádost o platbu na realizaci SPL byla ze strany SZIF proplacena. 2.9. se dávali podklady pro vyúčtování 2. etapy, přišlo potvrzení, že je vše v pořádku.


9. Informace o proběhlé kontrole SZIF, MZE – bodové hodnocení
Od roku 2010 budou dostávat MAS podpořené v roce 2009 tzv. malusy či bonusy za činnost vedoucí k realizaci SPL .
Dne 19.7.2010 navštívila kancelář MAS hodnotící komise složená ze zástupců SZIF, NS MAS, Mze, MŽP, KHK a KS MAS, která hodnotila činnost MAS dle předem stanovených kritérií rozdělených do 4 okruhů. 10 nejlepších z celé republiky bylo vyhodnoceno v Českých Budějovicích na Zemi Živitelce. Z našeho kraje byla vyhodnocena MAS Nad ORLICÍ (P.Kulíšek).
10) Informace dozorčí rady o.p.s.
J.Rejlová seznámila se zápisy ze 2 jednání DR.

11) Různé
? Krajské sdružení MAS Královéhradeckého kraje – pravidelně se schází, připravují setkání aktérů venkova v Lázních Bělohrad 23.-25.11.2010 - Konfrenece Venkov 2010, účastnický poplatek cca 2 300,- Kč, celkový rozpočet cca 1,6 mil. Kč (spolufinancování z Mze, KHK, účastnické poplatky, sponzoři)
? Zúčastnili jsme se Dožínek 2010 v Hradci Králové, zajištovali jsme občerstvení pro Krajskou sít MAS a propagaci regionálních výrobců
? Grant na provoz MAS – byla podána žádost, dle neoficiální informace obdržíme celou částku o kterou bylo požádáno (200 tis. Kč)
? Zelená úsporám – poradna funguje, čekáme zda obdržíme první platbu, protože některé MAS měly formální nedostatky ve vyúčtování
? Iva Horníková – vysvětlila spolupráci s panem Zaifertem, který všechny vybrané projekty z I. Výzvy postupně filmuje (stav před realizací, průběh a po relizaci), hotové DVD je součástí monitorovací zprávy
U S N E S E N Í :
Správní rada bere na vědomí:
• zprávu o činnosti o.p.s. Hradecký venkov
• zprávu o činnosti dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov
V Nechanicích dne 24.9. 2010
Zapsala: Jana Rejlová

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 20. 10. 2010 | 1847 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.