Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 19.10. 2009 na Městském úřadě v Nechanicích


Program jednání:
1) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 476.053,- Kč
2) Návrh na schválení Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném 
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
5) Návrh na schválení účasti MAS Hradecký venkov v projektech spolupráce:
Bohatství našeho kraje - jako partnerská MAS, koordinační MAS  Podchlumí o.s.
Dětem pro radost II – jako partnerská MAS, koordinační MAS  Společná Cidlina o.s.
6) Návrh na podání projektu „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“ 
7) Účetnictví a mzdy pro o.p.s. – výběr dodavatele
8) Pokladna o.p.s – návrh na otevření pokladny
9) Zhodnocení I. Výzvy
10) Informace o jednání se SZIF
11) Příspěvky na činnost MAS   
12) Další informace – společnost přátelská rodině
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jana Rejlová, Iva Horníková, Bedřich Moder, Josef Macháček,   Jiří Pechar    

1) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 476.053,- Kč
2) Návrh na schválení Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném 
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
- výše uvedené smlouvy jsou součástí úvěru, pokud chceme čerpat úvěr, musí být podepsány všechny tři smlouvy
- J.Pechar upozornil na skutečnost, že směnka nemá uvedenu žádnou částku
- Ing. Stránský z České spořitelny telefonicky podal vysvětlení
- J. Pechar tyto smlouvy odmítl podepsat jako statutární zástupce
- smlouvu podepíší členky SR - J.Kuthanová a J.Rejlová
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 1 PROTI (Pechar)

4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
- podpisové právo budou mít J.Kuthanová, J.Rejlová, I.Horníková
- vždy 2 podpisy + razítko
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

5) Návrh na schválení účasti MAS Hradecký venkov v projektech spolupráce
- k 26.10.2009 možno podat další projekty spolupráce, jsou připravovány 2 projekty
- Bohatství venkova našeho kraje - jako partnerská MAS, koordinační MAS  Podchlumí o.s., náklady pro HV cca 335 tis. Kč/dotace pro HV cca 300 tis. Kč (mobilní stánek pro výstavy, plátěný mobilní stánek, stůl, židle, stojan na propagační materiály, dataprojektor, notebook, plátno, roll-up banner, videokamera, propagační materiály a předměty projektu
- Dětem pro radost II – jako partnerská MAS, koordinační MAS  Společná Cidlina o.s., náklady pro HV 2 195 tis. Kč/dotace 1 953 tis. Kč (4 hřiště – 2 Nechanice, 1 Hořiněves, 1 Boharyně a 7 interaktivních tabulí), partneři projektu si předfinancují svůj podíl
- oba projekty budou podány, podklady pro KMAS budou připravovat J.Rejlová a I.Horníková
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

- J.Pechar navrhl, aby o výsledcích projektu resp. kde budou umístěny interaktivní tabule rozhodovala správní rada
HLASOVÁNÍ: 2 PRO (Pechar, Moder), 4 PROTI (Kuthanová, Součková, Rejlová, Macháček)

- J.Kuthanová navrhla, aby o tomto rozhodovala koordinační pracovní skupina
HLASOVÁNÍ: 4 PRO (Kuthanová, Součková, Rejlová, Macháček), 2 PROTI (Pechar, Moder)

 

6) Návrh na podání projektu „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“ 
- I.Horníková připravuje kulturní projekt zaměřený na cílovou skupinu senioři a zdravotně postižení – na území by v roce 2010 proběhlo 10 kulturních a vzdělávacích akcí, jedním z cílů je oslovit další cílovou skupinu v území a  zviditelnit  MAS
- z dotace by byly hrazeny náklady na pronájem sálů, lektorné a materiál, obce by hradily dopravu a některé pronájmy
- celkové náklady projektu činí cca 270 tis. Kč z toho dotace 200 tis. Kč
- termín podání žádosti: 5.11.2009, I.Horníková projekt dopracuje a připraví k podání žádosti o dotaci
- případné připomínky a doplnění zaslat I.Horníkové do 23.10.

7) Účetnictví a mzdy pro o.p.s. – výběr dodavatele
- objem účetnictví se realizací SPL výrazně zvýšil, SZIF požaduje specifické  podklady, které nevyplývají ze zákona o účetnictví a je nutné, aby účetní alespoň jednou za 14 dní byla po celý den k dispozici kanceláři MAS, proto bylo provedeno poptávkové řízen a k dnešnímu dni byly předloženy 2 nabídky:
1. Marek Vlastník – měsíční paušál 7 378,- Kč od 1.1.2010 cena 7 440,- Kč
2. Simona Rudavská – měsíční paušál 4 760,- Kč
- Návrh: od 1.1.2010 bude vést účetnictví firmy paní Simona Rudavská
HLASOVÁNÍ: 5 PRO (Kuthanová, Součková, Rejlová, Moder, Macháček), 1 zdržel se (Pechar)
- I.Horníková zařídí vyrozumění obou uchazečů

8) Pokladna o.p.s – návrh na otevření pokladny
- některé platby byly prováděny v hotovosti a poté proplaceny na účet zaměstnance – toto dle pokynu SZIF nelze
- I.Horníková vzhledem ke stavu finančních prostředků na účtu společnosti prozatím platí nezbytné výdaje v hotovosti
- pokladna bude otevřena co nejdříve, pokladníkem bude I.Horníková, pokladní limit činí 20 tis. Kč 
- doklady týkající se realizace SPL budou schvalovat J.Kuthanová, J.Rejlová
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

- do konce roku bude  veden ručně pokladní deník, od 1.1.2010 v účetním programu
- I.Horníková připraví směrnici pro vedení pokladny a oběh účetních dokladů

9) Zhodnocení I. Výzvy provedla J. Kuthanová, výsledná tabulka po jednání VK

Číslo projektu Žadatel Název projektu Požadovaná dotace v Kč Přidělená dotace v Kč
 1/03/2009 RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany 401 815 401 815
 1/06/2009 Obec Praskačka Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice 296 486 296 486
 1/13/2009 Obec Roudnice Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice 378 000 378 000
 1/10/2009 Obec Velichovky Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí 247 995 247 995
 1/08/2009 Obec Nechanice Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice 219 327 219 327
 1/12/2009 Obec Stračov Výměna oken v MŠ Stračov 378 000 378 000
 1/04/2009 TJ Sokol Hořiněves Fasáda sokolovna Hořiněves 429 471 429 471
 1/01/2009 Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice 157 508 157 508
 1/14/2009 Sbor dobrovolných hasičů Sovětice Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády 309 803 309 803
 1/07/2009 MS Libčanská dubina Modernizace sportovní brokové střelnice 432 000 218 678
 1/09/2009 Obec Kratonohy Rekonstrukce objektu klubovny 291 176 0
 1/11/2009 Obec Neděliště Středisko pro volnočasové aktivity 278 050 0
 1/05/2009 Obec Hořiněves Výměna vrat hasičské zbrojnice Hořiněves 117 000 0
 1/02/2009 Obec Libčany Dokončení a vybavení posilovny 410 427 0
    3 037 083


- školení pro úspěšné žadatele na téma „výběrová řízení“, zajistí I.Horníková
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

10) Informace o jednání se SZIF
- Hradecký venkov mají ing. Vítěz a ing. Rabas
- jednání nejsou jednoduchá, nutno se přizpůsobit požadavkům SZIF
- 23.10. předávají J.Kuthanová a I.Horníková projekty vybrané v rámci 1. Výzvy

11) Příspěvky na činnost MAS   
 )
- J.Kuthanová a I.Horníková připraví na příští jednání podklady

12) Další informace – Společnost přátelská rodině
dne 29. září 2009 nominovalo Mateřské centrum Nechanice MAS Hradecký venkov o.p.s. na ocenění Společnost přátelská rodině. 12. října 2009 zasedala na Krajském úřadě v Hradci Králové porota, která rozhodla  o udělení certifikátu Společnost přátelská rodině naší společnosti. Slavnostní předávání certifikátů proběhne v pondělí 2. listopadu 2009 od 13,00 hod ve Studiu Beseda Klicperova divadla v Hradci Králové.   Součástí slavnostního programu bude i prezentace oceněných společností. Prezentaci zajistí I.Horníková. Předávání se zúčastní J.Pechar a H.Jarošová  


U S N E S E N Í :

Správní rada schvaluje:
• uzavření   Smlouvy o úvěru ve výši 476.053,- Kč,   Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném  a   Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s.
• podpisové právo k úvěrovému účtu pro J.Kuthanovou, J.Rejlovou a I.Horníkovou. Vždy 2 podpisy + razítko společnosti.
• podání projektů spolupráce s názvy „Bohatství venkova našeho kraje“ a „Dětem pro radost II“
• podání projektu „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“
• paní Simonu Rudavskou od 1.1.2010 jako dodavatelku služeb- účetnictví a mzdy pro společnost
• otevření poklady pro provádění hotovostních plateb s denním maximálním limitem 20 tis. Kč

Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou a J. Rejlovou podpisem těchto smluv o úvěru s Česko spořitelnou a.s.
• realizací projektů spolupráce příslušné  koordinační skupiny v souladu s uzavřenými smlouvami o spolupráci
• I. Horníkovou vedením pokladny společnosti a vypracováním příslušných směrnic
• J. Kuthanovou a J.Rejlovou podpisováním dokladů souvisejících s realizací SPL
• I.Horníkovou zajistit školení na téma „výběrová řízení“

V Nechanicích dne  19.10. 2009 
Zapsala:   Jana Rejlová


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 03. 11. 2009 | 1918 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.