Úvodní stránka

Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 13.5.2010 na Obecním úřadě v Roudnici


Program jednání:
1) Kontrola usnesení z minulého jednání
2) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 2.000.000,- Kč
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu 
5) Volba předsedy správní rady společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
6) Jmenování ředitele  společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
7) Monitoring vybraných projektů z I. výzvy roku 2009
8) Projekt spolupráce – Dětem pro radost
9) Projekt spolupráce – Partnerství pro venkov
10) Připravované projekty spolupráce
11) Informace o příjmu žádostí  do I. výzvy roku 2010
12) Různé
 
Přítomní členové SR:  Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Josef Macháček,   Jiří Pechar    
Hosté: Jana Rejlová,  manažerka MAS

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
K usnesení z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

schváleno všemi přítomnými

2) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 2.000 000,- Kč
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
J. Kuthanová seznámila přítomné s výsledky jednání s panem Stránským z České spořitelny a s návrhem podmínek za jakých bude společnosti poskytnut úvěr na financování projektu Partnerství pro venkov.

Způsob zajištění úvěru:
• zástavním právem k pohledávkám společnosti Hradecký venkov, o.p. za Českou spořitelnou, a.s. vyplývajícím ze smlouvy o běžném účtu číslo 1092053349/0800,
• ručitelskými závazky zakládajících svazků obcí:   Mikroregion Nechanicko, svazek obcí se sídlem: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice, IČ: 70957606 až do výše 33% nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství, Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary, IČ: 70955280 až do výše 33 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství a Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 7097135 až do výše 34 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství

- Správní rada o.p.s. Hradecký venkov pověřuje:
Janu Kuthanovou, nar. 11.10.1964, členku správní rady  a Ing. Janu Rejlovou,nar. 10.7.1970, manažerku podpisem smlouvy o úvěru a související dokumentace, aby bylo možné úspěšně zrealizovat projekt s názvem „Partnerství pro venkov".

schváleno všemi přítomnými (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
- podpisové právo budou mít J.Kuthanová, J.Rejlová,
- vždy 2 podpisy + razítko
schváleno všemi přítomnými
 
5) Volba předsedy správní rady společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
Uplynulo volební období první správní rady, zakladatelé nominovali své zástupce – Obce PZ 1866 – J.Kuthanová, J. Macháček, Nechanicko – B.Moder, J.Pechar, Urbanická brázda – M.Součková, J.Pitro. Po diskusi a telefonickém odsouhlasení s panem Bedřichem Moderem bylo přistoupeno k volbě nového předsedy.

1. návrh: hlasovat o novém předsedovi na jednání správní rady, kde budou přítomni všichni členové
1 PRO, 3 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
2. návrh: novou předsedkyní správní rady byla navržena Jana Kuthanová

4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

6)  Jmenování ředitele společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
Vzhledem k tomu, že společnost Hradecký venkov realizuje 3 projekty spolupráce s MAS Společná Cidlina a další se připravují a není možné, aby realizaci těchto projektů měla na starosti správní rady, bylo navrženo jmenovat v souladu se schváleným statutem společnosti ředitelku – navržena byla J.Rejlová, bytem Roudnice 15,  s účinností od 13.5.2010.
4  PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE


7) Monitoring vybraných projektů z I. výzvy roku 2009
J. Rejlová informovala o zahájení monitoringu realizovaných projektů z I. výzvy roku 2009. První kontrola proběhla v Dětském domově v Nechanicích, vše řádně zrealizováno (vybavení školící místnosti) a mají připraveny podklady na proplacení dotace. Postupně proběhnou kontroly u všech projektů.

8) Projekt spolupráce – Dětem pro radost I 
Výběrové řízení na dodavatele dětských hřišť bylo ukončeno, v úterý 25.5. bude podepsána smlouva. J.Rejlová rozešle obcím informace o přibližných termínech a dalších podmínkách.
Dětem pro radost  II -  J.Rejlová ve spolupráci se školami připravuje podklady pro VŘ na dodavatele interaktivních tabulí, předpoklad realizace – konec srpna dodávka do škol + zaškolení. Hřiště se budou realizovat až v příštím roce.


9) Projekt spolupráce – Partnerství pro venkov
Z VŘ byla podepsána smlouva s vítěznou firmou – Kunovský s.r.o., postupně je dodáváno všechno vybavení, ukončení dodávky má být nejpozději do 22.6.2010. Na území HV bude vybavení uskladněno v   bývalé škole v Dobřenicích, půjčování vč. montáže a demontáže  za úplatu bude zařizovat p. Málek  (místostarosta obce Dobřenice) a v Hoříněvsi, kde bude půjčování zajišťovat člen MAS – TJ Sokol Hoříněves.

Koordinační skupina připravuje   zadávací systém na půjčování, podmínky a cenové kalkulace – vše bude na samostatných internetových stránkách www.partnerstviprovenkov.cz.
Nechanice předfinancovali 192.600,- na vybavení zasedací místnosti - došlo na účet společnosti 6.5.2010
Zakládající svazky podepíší partnerské smlouvy a  pošlou co nejrychleji 100 tis. jako vlastní prostředky na realizaci projektu,    smlouvy rozeslala k podpisu J.Rejlová.

10)  Připravované projekty spolupráce
Se Společnou Cidlinou se připravují do červnové výzvy 2 projekty spolupráce – Památkový potenciál a Společné sportování (sportovním klubům bude nabídnuto vybavení pro jejich činnost).

Pokud budou dodány podklady od obcí Káranice a Obědovice, tak se bude připravovat k podání i další projekt zaměřený na vybudování pěší naučné trasy a odpočívek. 

Do podzimní výzvy se připravuje projekt na vybavení muzeí a muzejních expozic v regionech.


  
11)  Informace o příjmu žádostí  do I. výzvy roku 2010
Žadatel Název projektu Celkové náklady projektu v Kč Požadovaná dotace v Kč
Římskokatolická farnost Nechanice Rekonstrukce a obnova oken a výměna vstupních dveří fary 485 466 436 928
Obec Hněvčeves Výměna oken, zlepšení tepelných vlastností stropní konstrukce – víceúčelová hala Hněvčeves 499 000 359 280
Obec Kuks Obnova Hasičské zbrojnice v obci Kuks 499 900 359 928
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové – soubor 24 pomníků 499 200 449 280
Obec Sendražice Sportovní areál Sendražice 495 000 371 250
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem Oprava střešní konstrukce kostela Nejsvětější Trojice v obci Práskačka 499 000 449 100
Obec Všestary Rekonstrukce pomníku „Šrámkův kříž“ v Rozběřicích 204 348 153 261
Obec Těchlovice Oprava hasičské zbrojnice Těchlovice 495 253 371 439
Obec Roudnice Hasičská klubovna 498 000 373 500
Město Nechanice Výměna oken a vrat na budově Městského úřadu Nechanice 499 800 374 850
Obec Neděliště Středisko pro volnočasové aktivity 370 734 308 945
Obec Hořiněves Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves 251 280 188 460
Obec Hrádek Oprava hřbitovní zdi  a přístupových komunikací včetně nové výsadby a nasvícení kostela 482 400 402 000
Obec Stěžery Obec Stěžery - výměna oken v tělocvičně 250 000 187 499
TJ Sokol Stěžery TJ Sokol Stěžery-sportovní areál-dovybavení 274 000 246 600
Obec Kratonohy Rekonstrukce objektu klubovny 388 233 291 176
    6 691 614 5 323 496


12)  Různé

• Informace o kontrole na SZIFu – dne 11.5.2010 proběhla kontrola 1.etapy 2010 na SZIF, 12.5.2010 po doložení podána žádost o platbu 192.044,- Kč. Čerpání úvěru na 1.etapu roku 2010 – 172.271,- Kč
• První úvěr na 2. a 3. etapu ve výši 476.053,- Kč byl splacen, poslední platba se SZIF přišla 4.5.2010 úvěr splacen 5.5.2010.
• Výběrové komisi byly  předány projekty  z letošní výzvy, 27.5. proběhne jednání VK, 10.6. pak jednání programového výboru
• Ze strany zakladatelů byli jmenování noví členové dozorčí rady: - Jana Pečenková, Helena Pavlíková, Jiří Středa. J.Rejlová svolá první jednání DR a seznámí je s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími ze statutu společnosti.


U S N E S E N Í :
Správní rada schvaluje:
• uzavření   Smlouvy o úvěru ve výši 2.000 000,- Kč a     Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s.
• způsob zajištění úvěru: zástavním právem k pohledávkám společnosti Hradecký venkov, o.p. za Českou spořitelnou, a.s. vyplývajícím ze smlouvy o běžném účtu číslo 1092053349/0800 a ručitelskými závazky zakládajících svazků obcí:   Mikroregion Nechanicko, svazek obcí se sídlem: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice, IČ: 70957606 až do výše 33% nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství, Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary, IČ: 70955280 až do výše 33 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství a Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 7097135 až do výše 34 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství
• podpisové právo k úvěrovému účtu pro J.Kuthanovou, J.Rejlovou, vždy 2 podpisy + razítko společnosti
• připravované projekty spolupráce
Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou a J. Rejlovou podpisem všech 2 smluv o úvěru s Českou spořitelnou a.s.

Správní rada volí:
• Janu Kuthanovou předsedkyní správní rady společnosti Hradecký venkov o.p.s.

Správní rada jmenuje:
• Ing. Janu Rejlovou, bytem Roudnice 15 ředitelnou společnosti Hradecký venkov o.p.s. s účinností od 13.5.2010

 

V Nechanicích dne  13.5.2010
Zapsala:   Jana Rejlová


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 12. 08. 2010 | 2011 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.