Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 10.2.2010 v kanceláři MAS Hradecký venkov v Nechanicích


Program jednání:
1) Kontrola usnesení z minulého jednání
2) Jmenovací dekrety na manažerky MAS a SPL
3) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 700.000,- Kč
4) Návrh na schválení Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném 
5) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
6) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
7) Monitoring vybraných projektů z I. výzvy roku 2009
8) Projekt spolupráce – Dětem pro radost
9) Projekt spolupráce – Partnerství pro venkov
10) Různé
 
Přítomni:
Členové SR: Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jana Rejlová, Bedřich Moder, Josef Macháček,   Jiří Pechar    
Hosté:  Iva Horníková, manažerka SPL

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
K usnesení z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2) Jmenovací dekrety na manažerky MAS a SPL
J. Kuthanová a J.Rejlová – členky správní rady o.p.s. Hradecký venkov vykonávají z pověření SR   od 25.9.2007 manažerské práce pro společnost a její orgány. Správní rada  je svým rozhodnutím jmenuje do funkce manažerky MAS a SPL s účinností od 1.1.2010.  Jmenovací dekrety vystaví I.Horníková, podpisem byl pověřen předseda SR – J. Pechar. 
schváleno všemi přítomnými

3) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 700 000,- Kč
4) Návrh na schválení Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném 
5) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
- pro čerpání úvěru všechny musí být schváleny a podepsány  všechny 3 výše uvedené smlouvy
- smlouvu podepíší členky SR - J.Kuthanová a J.Rejlová
schváleno všemi přítomnými

6) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
- podpisové právo budou mít J.Kuthanová, J.Rejlová, I.Horníková
- vždy 2 podpisy + razítko
schváleno všemi přítomnými

7) Monitoring vybraných projektů z I. výzvy roku 2009
SR pověřuje M.Součkovou předsedkyni Výkonného monitorovacího výboru zahájením kontrol a monitoringu vybraných (podpořených)  projektů v rámci I. výzvy roku 2009. I.Horníková připraví podklady pro VMV (protokoly, hlášení o realizaci, aj.) a předá všechny podklady předsedkyni VMV, ta svolá jednání výboru.

8) Projekt spolupráce – Dětem pro radost
SR schvaluje pro funkci manažerky projektu spolupráce Dětem pro radost - J.Kuthanovou a pověřuje jí podepisováním a dalšími úkony souvisejícími s realizací projektu, a to s účinností od 4.1.2010.
19.2.2010 proběhne v Nepolisech otevírání obálek s nabídkami na dodávku dětských hřišť. Všechny obce na území HV obdržely dodatky k partnerským smlouvám, které řeší předfinancování projektu. J.Rejlová a M.Součková zkonzultují s auditory kraje účetní postup, který sdělí obcím.


9) Projekt spolupráce – Partnerství pro venkov
SR schvaluje pro funkci manažerky projektu spolupráce Partnerství pro venkov - J.Rejlovou a pověřuje jí podepisováním a dalšími úkony souvisejícími s realizací projektu, a to s účinností od 4.1.2010.
Po diskusi bylo odsouhlaseno, že hala nad sportovní plochu v Nechanicích se nebude realizovat neboť není doposud souhlas stavebního úřadu s její realizací. Uvolněná částka v projektu bude využita na nákup vybavení pro svazky obcí a část bude převedena na partnerskou MAS Společná Cidlina.
Závěrem bylo dohodnuto, že svazky obcí   nejpozději do čtvrtka 18.2.2010  ve svých orgánech projednají:
- Definitivní seznam vybavení, které si předfinancují ve výši 13% vlastního podílu + podíl na úrocích – všechny svazky jednotně předfinancují 100 tis. Kč nejpozději do poloviny dubna 2010
- Vyúčtování bude podle skutečných cen vzešlých z výběrového řízení a skutečné výše úvěru
- Koordinační skupina projektu urychleně připraví podklady pro výběrové řízení, aby od května mohlo zařízení sloužit mikroregionům
- Vybavení bude sloužit vždy pro 2 mikroregiony – Nechanicko + Urbanická brázda (koordinátorka J.Rejlová), OPZ 1866 + Hustířanka (koordinátorka J.Kuthanová)
- Urbanická brázda nabízí uskladnění v bývalé škole v Dobřenicích, půjčování vč. montáže a demontáže by za úplatu řídil p. Málek, místostarosta obce Dobřenice
- Připravuje se zadávací systém na půjčování, podmínky a cenová kalkulace – vše bude na stránkách Hradeckého venkova
- Jednání o úvěru bude až po výběrovém řízení až bude jasná přesná částka, aby se platily co nejmenší úroky
Do úterý 16.2. projedná  J.Pechar zda si Město Nechanice předfinancuje 300 tis. Kč na vybavení zasedací místnosti.

10) Různé

• Informace o kontrole SZIF v kanceláři MAS – dne 5.2.2010 proběhla v kanceláři MAS dokladová a fyzická kontrola realizace SPL – závěr: bez závad.
• Dne 9.2.2010 proběhla v Hoříněvsi pracovní schůzka výběrové komise MAS
• 16.3.2010 v Mělníku bude jednání Národní sítě MAS, kdo ze správní rady se zúčastní?

U S N E S E N Í :
Správní rada schvaluje:
• Jmenovací dekrety na manažerky MAS a SPL  s platností od 1.1.2010 – Jana Kuthanová, Ing. Jana  Rejlová
• Správní rada rozhodla o uzavření   Smlouvy o úvěru ve výši 700 000,- Kč,   Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném  a   Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s.
• Správní rada schválila podpisové právo k úvěrovému účtu pro J.Kuthanovou, J.Rejlovou a I.Horníkovou. Vždy 2 podpisy + razítko společnosti.
• schvaluje pro funkci manažerky projektu spolupráce Dětem pro radost - J.Kuthanovou a pověřuje jí podepisováním a dalšími úkony souvisejícími s realizací projektu, a to s účinností od 4.1.2010.
• Pro funkci manažerky projektu spolupráce Dětem pro radost - J.Kuthanovou.
• Pro funkci manažerky projektu spolupráce Partnerství pro venkov - J.Rejlovou. 
• Vyřazení montované haly v Nechanicích z projektu spolupráce „Partnerství pro venkov“

Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou a J. Rejlovou podpisem všech 3 smluv o úvěru s Českou spořitelnou a.s.
• M.Součkovou předsedkyni Výkonného monitorovacího výboru zahájením kontrol a  monitoringu vybraných projektů v rámci I. Výzvy MAS v roce 2009  dle monitorovacích indikátorů stanovených v SPL v souladu se schváleným Statutem a vnitřními předpisy společnosti
• I.Horníkovou přípravou podkladů pro VMV (protokoly, hlášení o realizaci, aj.)
• J. Kuthanovou   podepisováním a dalšími úkony souvisejícími s realizací projektu „Dětem pro radost“, a to s účinností od 4.1.2010.
• J. Rejlovou podepisováním a dalšími úkony souvisejícími s realizací projektu „Partnerství pro venkov“, a to s účinností od 4.1.2010.

V Nechanicích dne  19.10. 2009 
Zapsala:   Jana Rejlová


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 25. 02. 2010 | 1777 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.