Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání Správní rady

obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 11. 1. 2010
na Obecním úřadě v Roudnici


Program jednání:
1) Plnění Usnesení z minulého jednání SR ze dne 19.10.2009
2) Předběžný přehled čerpání rozpočtu  2009
3) Návrh rozpočtu na rok 2010
4) Směrnice O oběhu účetních dokladů 
5) Návrh na schválení licenční smlouvy a smlouvy o systémové podpoře (SW - vedení účetnictví, pokladna, mzdy)
6) Realizace SPL – informace stav schválených projektů, příprava II.výzvy, změna členské základny MAS, návrhy na změnu členů VK, PV, návrh na změny ve fichích (podklady pro jednání Pléna a PV, kterým přísluší schválení)
7) Jednání o úvěru s Českou spořitelnou a.s., pobočka Hradec Králové
8) Příprava na  jmenování členů SR ze stran zakladatelů – viz  platný Statut společnosti
9) Různé: - návrh na zřízení elektronického bankovnictví Servis 24, informace o zahájení VŘ projekty spolupráce, informace s KS NS MAS KHK a další

Přítomni:  Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jana Rejlová, Iva Horníková, Bedřich Moder, Josef Macháček,   Jiří Pechar   
 
1) Plnění Usnesení z minulého jednání SR ze dne 19.10.2009
- Smlouva o úvěru ve výši 476.053,- Kč,   Smlouva o vyplňovacím právu směnečném  a   Smlouva o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s. byla uzavřena, úvěr byl k 31.12.2009 vyčerpán na realizaci SPL
- Projekty spolupráce s názvy „Bohatství venkova našeho kraje“ a „Dětem pro radost II“ mezi MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina byly podány
- Podán projekt „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“, prozatím nejsou známy výsledky
- S paní Simonou Rudavskou byla uzavřena smlouva na dodávku služeb - účetnictví a mzdy   od 1.1.2010
- Pokladna   pro provádění hotovostních plateb s denním maximálním limitem 20 tis. Kč byla otevřena
- Všechny další úkoly uložené správní radou byly splněny
schváleno všemi přítomnými
2) Předběžný přehled čerpání rozpočtu  2009
PŘÍJMY Kč 
Zůstatek z roku 2008 197 654 z toho 100 tis. Kč dotace na EVVO
Členské příspěvky 42 000 
Příspěvky MŠ na projekt EVVO 38 051 
Provozní dotace KHK 150 000 
Půjčka - J. Pechar 200 000 
Úvěr - spořitelna 476 053 
Půjčka - manažerky 35 000 
Pojistná událost 5 564 mylná platba - převedeno Mikroregion Nechanicko v 4/09
Seminář fa 2 000 fa od Hradeckého venkova za konání semináře
Úroky 130 
PŘÍJMY CELKEM 1 146 452 
VÝDAJE Kč 
EVVO vzdělávání MŠ 141 568 
Provozní dotace 150 216 
SPL - II. etapa 297 844 
SPL  - III. etapa 324 219 
Splátka půjčky - J.Pechar 200 000 
Provozní náklady společnosti 29 605 to co nejde do žádné dotace
VÝDAJE CELKEM 1 143 452 
ZŮSTATEK k 31.12.2009 3 000 


3) Návrh rozpočtu na rok 2010
PŘÍJMY Kč
Zůstatek z roku 2009 3 000
Členské příspěvky 44 000
SPL - II. etapa 09 297 844
SPL - III.etapa 09 324 219
Úvěr SPL - spořitelna 650 000
PS-Dětem pro radost (obce) 2 540 400
PS-Partnerství pro venkov-úvěr 3 335 000
PŘÍJMY CELKEM 7 194 463
 
VÝDAJE Kč
Splátka úvěru - spořitelna 476 053
Splátka půjčky - manažerky 35 000
SPL  754 269
PS - Dětem pro radost 2 540 400
PS - Partnerství pro venkov 3 335 000
Provoz MAS + úroky 53 741
VÝDAJE CELKEM 7 194 463
schváleno všemi přítomnými

4) Směrnice společnosti 
Aktualizované návrhy směrnic byly odeslány k připomínkování členům SR dne 8.12.2009, nejsou žádné připomínky. Návrhy jsou schváleny.
schváleno všemi přítomnými

5) Návrh na schválení licenční smlouvy a smlouvy o systémové podpoře (SW - vedení účetnictví, pokladna, mzdy)
Po diskusi ohledně licenční smlouvy byla pověřena paní Jana Kuthanová jednáním o úpravách smlouvy. Smlouvu podepíše předseda společnosti J.Pechar. Na schválené projekty spolupráce (Dětem pro radost, Partnerství pro venkov) budou s paní S.Rudavskou uzavřeny samostatné dohody (DPP, DPČ) na vedení účetní agendy, zpracování podkladů pro finanční vypořádání včetně jednání se SZIF. 
schváleno všemi přítomnými


6) Realizace SPL
J.Kuthanová a I.Horníková informovaly o průběhu administrace schválených projektů, přípravě na II.výzvu, změnách členské základny MAS, návrhu na změnu členů VK, PV, návrhu na změny ve Ficích. Jednalo se předběžné informace, tyto podklady bude projednávat a rozhodovat o nich PV, případně Plénum MAS.


7) Jednání o úvěru s Českou spořitelnou a.s., pobočka Hradec Králové
Na základě schváleného rozpočtu společnosti na rok 2010 byla J.Kuthanová pověřena jednáním s Ing. Stránským, zástupcem České spořitelny a.s. pobočka Hradec Králové o úvěru na realizaci SPL MAS Hradecký venkov v částce 650 tis. Kč a jednáním   o úvěru  ve výši 3 mil. Kč na projekt spolupráce Partnerství pro venkov.
schváleno všemi přítomnými
 

8) Příprava na  jmenování členů SR ze stran zakladatelů – viz  platný Statut společnosti
J. Kuthanová upozornila na nutno připravit v orgánech zakládajících členů návrh na jmenování členů správní rady neboť 3.5.2007 uplyne tříleté funkční období.

9) Různé
- I.Horníková navrhuje zřídit elektronické bankovnictví Servis 24 k běžnému účtu, SR souhlasí, zařídí J.Kuthanová, I.Horníková
schváleno všemi přítomnými

- J.Kuthanová informovala o činnosti KS NS MAS KHK
- M.Součková informovala o volbách do předsednictva Krajského Spolku pro obnovu venkova
- J.Rejlová informovala o postupu prací na projektech spolupráce přijatých k financování
: Dětem pro radost – obce si na základě dodatků ke stávající smlouvě o partnerstv předfinancují svůj podíl na projektu ve výši cca 130 tis. Kč
: Partnerství pro venkov – Hradecký venkov celý projekt předfinancuje ve výši cca 3,335 mil. Kč, Město Nechanice a svazky obcí uhradí svůj podíl na projektu vč. příslušného podílu na úrocích z úvěru,  všichni si projednají ve svých orgánech, Z: SR, T: do konce ledna

 

 U S N E S E N Í :

Správní rada schvaluje:
• Plnění usnesení z minulého jednání
• Návrh rozpočtu na rok 2010
• Směrnice společnosti
• Přijetí úvěru od České spořitelny a.s.  ve výši 650 000,- Kč na realizaci SPL
• Přijetí úvěru od České spořitelny a.s.  ve výši 3 mil. Kč   na realizaci projektu spolupráce Partnerství pro venkov
• Uzavření DPP s paní Simonou Rudavskou na  vedení účetní agendy, zpracování podkladů pro finanční vypořádání včetně jednání se SZIF  projektu spolupráce „Partnerství pro venkov“ ve výši ....,- Kč.
• Uzavření DPČ s paní Simonou Rudavskou na  vedení účetní agendy, zpracování podkladů pro finanční vypořádání včetně jednání se SZIF  projektu spolupráce „Dětem pro radost“ ve výši ....,- Kč.
• Zřízení elektronického bankovnictví Sevis 24 k běžnému účtu společnosti

Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou   jednáním o přijetí úvěru ve výši 650 tis. Kč na realizaci SPL s Českou spořitelnou a.s.
• J. Kuthanovou   jednáním o přijetí úvěru   ve výši 3 mil. Kč na projekt spolupráce Partnerství pro venkov
• J.Pechara podpisem smlouvy na realizaci projektu spolupráce s názvem „Partnerství pro venkov“
• I.Horníkovou přípravou podkladů nutných k podpisu smlouvy na realizaci  PS „Partnerství pro venkov“
• J.Kuthanovou a I.Horníkovu zajištěním elektronického bankovnictví Servis 24 k běžnému účtu společnosti


 

V Nechanicích dne  12.1.2010 
Zapsala:   Jana Rejlová


| Autor: Jana Rejlová | Vydáno dne 01. 02. 2010 | 1989 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.