Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Z Á Z N A M z jednání dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 15.6.2009 na MěÚ v Nechanicích


Program jednání:
1) Kontrola hospodaření společnosti za rok 2008
2) Schválení výroční zprávy


Přítomni:
o Brádlová Jitka
o Karešová Blanka
o Švasta Petr


1) Kontrola hospodaření společnosti za rok 2008 
Účetní společnosti paní Marie Salavová předložila členům dozorčí rady veškerou dokumentaci vztahující se k účetnictví roku 2008 a výsledky hospodaření.
           O.p.s. vede podvojné účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle vyhl. č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání).
 Společnost obdržela v roce 2008 od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje neinvestiční dotaci na pokrytí režijních nákladů na činnost ve výši 150 tis. Kč.
          Z poskytnuté finanční podpory byly hrazeny náklady na: založení společnosti, vypracování internetových stránek MAS, zpracování rozvojových dokumentů (analýzy regionu, strategický plán Leader, fiche, žádost o realizaci SPL), zajištění účetních služeb, facilitaci jednání výběrové komise a pronájem kanceláře.

4. Hospodaření
Výkaz zisku a ztráty - ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2008 v Kč
Náklady  Hlavní činnost  Hospodářská čin.  Celkem
A.I. Spotřebované nákupy celkem  19 330,00 Kč  19 330,00 Kč
A.II. Služby celkem  263 845,20 Kč  263 845,20 Kč
A.III. Osobní náklady celkem  149 303,00 Kč  149 303,00 Kč
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem  2 142,00 Kč  2 142,00 Kč
A.VI. Odpisy, prodaný majetek  5 000,00 Kč  5 000,00 Kč
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem  2 000,00 Kč  2 000,00 Kč
A.VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem  441 620,20 Kč  441 620,20 Kč
Výnosy
B.I. Tržby na vlastní výnosy
B.II. Změna stavu vnitroorg. zásob
B.III.Aktivace celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem  319,80 Kč  319,80 Kč
B.V. Tržby z prodeje  4 770,00 Kč  4 770,00 Kč
B.VI. Přijaté příspěvky celkem  37 000,00 Kč  37 000,00 Kč
B.VII. Provozní dotace celkem  488 000,00 Kč  488 000,00 Kč
Výnosy celkem


Účetní rok skončil s tímto  výsledkem:             88 469,60                                                                                                                                     
 

 

 


 530 089,80 Kč  530 089,80 Kč

 

Přijaté granty a dotace

„Vzdělávání a poradenství pro rozvoj Hradeckého venkova“ – 238 000,-


„Rozvoj středisek ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)“ -100 000,-


„Provozní dotace pro MAS od Královéhradeckého kraje“ – 150 000,-

 

 


Výrok dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov k hospodaření za rok 2008:

Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek a závazky obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov k 31. 12. 2008 a výsledek hospodaření za rok 2008 v souladu s platným zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy.


V Nechanicích dne  15.6.2009
Zapsala: B.Karešová


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 22. 06. 2009 | 1820 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.