Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Zápis ze zasedání Pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov, konaného dne 7. října 2010 v zasedací místnosti MAS v Nechanicích


Program jednání:
1. Informace o změnách v  SR a DR Hradecký venkov o.p.s.
2. Informace o proběhlé kontrole v MAS
3. Informace o průběhu realizace SPL
4. Informace o připravované výzvě SPL 2011
5. Informace o schválených Fichích pro I. Výzvu 2011
6. Informace o dalších aktivitách MAS
7. Projekty spolupráce
8. Informace dozorčí rady
9. Různé
Přítomni: viz. prezenční listina
Úvodem jednání J. Kuthanová navrhla Janu Rejlovou zapisovatelkou a seznámila přítomné s programem jednání.
schváleno všemi přítomnými
1. Informace o změnách v SR a DR Hradecký venkov, o.p.s.
J.Kuthanová informovala o změnách ve správní radě. Zakladateli obecně prospěšné společnosti byli jmenování noví členové správní rady. Za Nechanicko – Jiří Pechar, Bedřich Moder, za Urbanickou brázdu – Miroslava Součková, Jaroslav Pitro, za OPZ 1866 – Jana Kuthanová, Josef Macháček. Předsedkyní byla zvolena Jana Kuthanová.
Do dozorčí rady byli jmenováni: Jana Pečenková, Jiří Středa, Helena Pavlíková, předsedkyní byla zvolena Jana Pečenková.
2. Informace o proběhlé kontrole v MAS
Od roku 2010 budou dostávat MAS podpořené v roce 2009 tzv. malusy či bonusy za činnost vedoucí k realizaci SPL.
Dne 19.7.2010 navštívila kancelář MAS hodnotící komise složená ze zástupců SZIF, NS MAS, Mze, KHK a KS MAS, která hodnotila činnost MAS dle předem stanovených kritérií rozdělených do 4 okruhů. 10 nejlepších z celé republiky bylo vyhodnoceno v Českých Budějovicích na Zemi Živitelce. Z našeho kraje byla vyhodnocena MAS Nad ORLICÍ(P.Kulíšek).
V rámci celkového hodnocení se naše MAS umístila v první nejlepší skupině. V příštím roce se bude kontrola opakovat a podle výsledků může MAS získat další finance na rozdělování.
3. Informace o průběhu realizace SPL
I. Horníková informovala o průběhu realizace projektů z výzvy roku 2009, některé projekty jsou již proplacené, vyjma 2 jsou již všechny zrealizované. MAS obdržela od SZIF dopis, že žadatelé mají veškerou dokumentaci bez závad.

Dále paní Horníková promítla tabulku s přijatými a vybranými projekty v rámci výzvy 2010. Mezi 11.-16.10. budou na stránkách SZIF zveřejněny schválené projekty, I.Horníková bude informovat naše žadatele, doposavad nebyly žádné připomínky, všechny projekty (10 vybraných) by měly být schváleny, podpisy smluv budou následovat po 16.10.
4. Informace o připravované výzvě SPL na rok 2011
Výzvu pro rok 2011 předpokládáme vyhlásit v prosinci 2010. Nyní se připravují  nová Pravidla o poskytování dotace a čekáme výpočet alokace pro naší MAS. Poté budeme moci vyhlásit Výzvu pro tři Fiche, které schválil Programový výbor.

Fiche č.
3. Konkurence schopnost zemědělství
4.Vybudování technické a dopravní infrastruktury
5. Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti
Informace o schválených Fichích pro I. Výzvu 2011
Výzva bude vyhlášena koncem roku 2010, v lednu se budou vybírat projekty a v únoru se dají vybrané ke kontrole a schválení na SZIF. Budou měněna pravidla, s tím souvisí změny Fichí a kritérií pro výběr projektů.
I.Horníková podrobně seznámila přítomné s upravenými preferenčními kritérii, tak jak je navrhla a schválila Výběrová komise.
Programový výbor schválil Vyhlášení výzvy pro rok 2011 v celkové alokované výši 3 mil. Kč na Fiche 4 – Vybudování technické a dopravní infrastruktury (1,5 mil. Kč), 3 – Konkurence schopnost zemědělství (800 tis. Kč), 5 – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (700 tis. Kč)
schváleno všemi přítomnými
6. Informace o dalších aktivitách a hospodaření společnosti v roce 2009/2010.
Projekty, které jsou pozitivně hodnoceny při hodnocení celkové činnosti MAS. Grant z ministerstva kultury – výtvarné kurzy určené seniorům a postiženým (rozpočet 20 tis. Kč – 10 tis. na lektorné + 10 tis. na materiál)
VIA - „Babičko, dědečku vyprávěj“ - rozpočet 25 tis. Kč – zaměřeno na seniory a děti, v rámci projektu se vyrábějí výrobky, nejlepší se vyberou na výstavu, která proběhne 27. května 2011 v Nechanicích „Noc kostelů“ s dalším programem a totéž proběhne při pouti v Žíželevsi. Výrobky vybrané na těchto kurzech půjdou zpět do nadace, kde proběhne jejich dražba.
Finanční podpora z Královéhradeckého kraje na provoz MAS, z této dotace budou hrazeny provozní náklady, které nelze uplatnit v rámci realizace SPL - např. p. Zajfrt - videoreportáže, úroky z úvěrů, kancelářské prostředky.

7. Projekty spolupráce
Jana Rejlová informovala o probíhajících a podaných projektech spolupráce.
Partnerství pro venkov
Zakoupené vybavení je uskladněno v Dobřenicích, Hořiněvsi a v Mokrovousích. Ve vybavené zasedací místnosti MAS proběhly 4 semináře, v rámci projektu se uskutečnily 3 propagační a informační akce. Projekt má vytvořeny samostatné internetové stránky www.partnerstviprovenkov.cz.
Projekt byl ukončen k 30.9., jsou připravovány podklady pro podání žádosti o platbu. Předběžnou kontrolu před podáním žádosti provádí auditorka na části projektu ve Společné Cidlině, na zjištěné nedostatky nás partnerská MAS upozorní.
Dětem pro radost
Firma Jouda z Rasošek provádí montáž dětských hřišť, termín dokončení má do konce října 2010. Proběhlo slavnostní otevření 4 dětských hřišť, byla vyhlášena výtvarná soutěž. Projekt bude ukončen k 31.10. a do poloviny listopadu bude podána žádost o platbu.
Dětem pro radost II
Interaktivní tabule včetně příslušenství byly dodány vítěznou firmou Milan Kohoutek začátkem září do 6 škol (Nechanice, Libčany, Osice, Hořiněves, Všestary, Praskačka). Školy zaslaly peníze na předfinancování. VŘ na dodavatele dětských hřišť bude připravovat Společná Cidlina tak, aby byla uzavřena smlouva v zimě a co nejdříve z jara 2011 byly hřiště dodány.
Nové projekty podané v červnu 2010
V červnové výzvě byly podány 3 projekty spolupráce mezi MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina, všechny prošly administrativní kontrolou, 6.10. v Praze na Mze proběhnou veřejné obhajoby, výsledky by měly být známy do konce listopadu.
• Co nám zanechali naši předci – KS MAS Společná Cidlina
• Společné sportování - KS MAS Hradecký venkov
• Školy – centra venkovského vzdělávání – KS MAS Hradecký venkov
6.10.2010 byla J. Rejlová spolu se zástupci partnerů projektů a partnerskou MAS Společná Cidlina projekty veřejně obhajovat. Výsledky celkového hodnocení budeme znát v listopadu letošního roku.
Do výzvy v roce 2011 se připravuje projekt na vybavení muzeí a muzejních expozic v regionech.
JUDr. Zlatohlávková navrhla možnost využít partnerství s francouzským regionem LeMelle. Na rok 2011 je plánována návštěva francouzů v Čechách a paní Zlatohlávková zkusí iniciovat libčanský spolek ke spolupráci s MAS.


8) Informace dozorčí rady o.p.s.
J.Pečenková seznámila přítomné s činností dozorčí rady. Byla provedena první kontrola – bez závad.
9) Různé
? Iva Horníková – vysvětlila spolupráci s panem Zajfrtem, který všechny projekty podpořené z MAS postupně filmuje (stav před realizací, průběh a po realizaci), hotové DVD je součástí monitorovací zprávy
? Krajské sdružení MAS Královéhradeckého kraje – pravidelně se schází, připravují setkání aktérů venkova v Lázních Bělohrad 23.-25.11.2010 - Konference Venkov 2010, účastnický poplatek cca 2 300,- Kč, celkový rozpočet cca 1,6 mil. Kč (spolufinancování z Mze, KHK, účastnické poplatky, sponzoři)
? MAS Hradecký venkov se zúčastnila spolu s ostatními MAS z kraje Dožínek 2010 v Hradci Králové.
U S N E S E N Í :
• Plénum MAS HV vzalo na vědomí návrh Programového výboru a schvaluje jeho záměr. Ukládá kanceláři MAS připravit výzvu na předkládání projektů na rok 2011 ve Fichích 2,3,5 tak, aby byly splněny všechny administrativní postupy dle SPL a požadavků SZIF. Celková alokovaná výše 3 mil. Kč, rozdělená na Fiche 4 – Vybudování technické a dopravní ínfrastruktury (1,5 mil. Kč), Fiche 3 – Konkurence schopnost zemědělství (800 tis. Kč), Fiche 5 – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (700 tis. Kč).
• Plénum MAS bere na vědomí  a schvaluje informace o činnosti společnosti Hradecký venkov.

V Nechanicích dne 7.10. 2010
Zapsala: Jana Rejlová

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 20. 10. 2010 | 1946 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.