Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

ZÁPIS ze zasedání Programového výboru Místní akční skupiny Hradecký venkov, konaného dne 16.2.2011 v zasedací místnosti MAS v Nechanicích


Program jednání:
1) Schválení výsledků výběru projektů z I. Výzvy 2011
2) Kontroly a mononitoring
3) Schválení aktualizace SPL a fichí
4) Projednání závěrů evaluačních dotazníků
5) Závěr

 Přítomni: viz. prezenční listina
1) Schválení výsledků výběru projektů z  I. Výzvy 2011
       Manažerka SPL paní Horníková promítla tabulku s přijatými a vybranými projekty v rámci I. Výzvy 2011. Výzva byla vyhlášena v celkové alokované výši 3 mil. Kč na fiche 2 – Vybudování technické a dopravní ínfrastruktury (1,5 mil. Kč), 3 – Konkurence schopnost zemědělství (800 tis. Kč), 5 – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (700 tis. Kč). Celkem bylo přijato 13 projektů ve 3 fichích.
     Následně podrobně seznámila přítomné s jednotlivými vybranými projekty tak jak je navrhla k hodnocení výběrová komise. PV schválil projekty doporučené VK bez připomínek.

2) Kontroly  a monitoring
 Hospodaření společnosti kontroluje dozorčí rada ve složení J.Pečenková – předsedkyně, H. Pavlíková a J.Středa. V I. čtvrtletí proběhne kontrola hospodaření společnosti za rok 2010. Hlavní kontrola účetnictví a čerpání dotací na všechny realizované projekty  probíhá prostřednictvím poskytovatelů dotací tj. především Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Proběhla kontrola projektů spolupráce i realizace SPL – bez závad.
 Vzhledem k platnému zákonu o obecně prospěšných společnostech bude účetnictví společnosti za rok  2010 přezkoumáno nezávislým auditorem.  Zajistí – J.Kuthanová.  
 J. Kuthanová  informovala o změně účetní. Paní Rudavská uzavřela účetnictví roku 2010 a po vypracování daňového přiznání bude ukončena spolupráce. Od roku 2011 vede účetnictví společnosti Ing. Kamila Záleská.  
 Od ledna  2011 za kontrolní a monitorovací činnosti včetně evaluce zodpovídá ředitelka společnosti  Ing. Jana Rejlová ve spolupráci s VMV a kanceláří MAS. Tyto činnosti budou provádět v souladu s vnitřními směrnicemi společnosti.
 Ing. Rejlová seznámila přítomné s naplňováním monitorovacích ukazatelů a navrhla jejich doplnění. Tyto úpravy budou zapracovány do nových směrnic. Ing. Rejlová se zúčastní jednání dalších orgánů MAS a bude s nimi konzultovat návrhy na aktualizaci směrnic ohledně kontroly a monitoringu a evaluačních procesů v MAS.

3)        Schválení aktualizace SPL a fichí
      Paní Horníková seznámila přítomné s důvody pro aktualizaci SPL a fichí. Po krátké diskusi bylo odsouhlaseno provést aktualizaci pouze návrhové části. Hlavními důvody jsou: promítnutí 2 leté zkušenosti a výsledků činnosti MAS do reality, změny orgánů společnosti a též změna některých pravidel pro realizaci SPL.  Členové programového výboru si samostatně prostudují SPL, fiche a na pracovní schůzce budou vypracovány společně návrhy na změny. J. Rejlová a I. Horníková postupně budou jednat v ostatních orgánech MAS a po získání všech názorů a námětů bude vypracován návrh aktualizace návrhové části SPL, která bude veřejně projednána, schválena a odeslána na SZIF ke schválení.  Taktéž je možné zasílat své náměty elektronicky na adresu kanceláře MAS.

 

3) Projednání závěrů evaluačních dotazníků
        Evaluační dotazníky byly v průběhu září – prosince 2010 postupně buď předány nebo rozeslány členům MAS, účastníkům školení pořádaných MAS a dalším partnerům z území. Celkem bylo takto distribuováno celkem 70 dotazníků, z toho se zpět vyplněných vrátio 42, což považujeme za velký úspěch. Ing. Rejlová    seznámila přítomné se závěry, které vyplynuly z vyhodnocení vrácených vyplněných dotazníků. Po diskusi k těmto závěrům bylo doporučeno promítnout je do pracovávané aktualizace SPL.

4) Diskuse, závěr 
• členové se vzájemně informovali o společenských a kutlurních akcích které proběhnou
• byly diskutovány náměty na nové projekty spolupráce
• byla disktutována možnost rozšířit farmářské trhy na území naší MAS

U S N E S E N Í

Programový výbor po projednání
S c h v á l i l o
• Schválení vybraných projektů z 1. Výzvy 2011 dle návrhu výběrové komise – podrobně viz. samostatná tabulka
• Schvaluje postup prací na aktualizaci SPL a fichí
• Závěry evaluačních dotazníků


Plénum po projednání
P o v ě ř u j e
• Ing. Janu Rejlovou vedením kontrolní, monitorovací a evaluační agendy MAS
• Ivu Horníkovou koordinací prací na aktualizaci SPL


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 17. 02. 2011 | 1877 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.