Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

Jednání Programového výboru a Pléna 12.1.2010 v Sověticích


Jednání Programového výboru MAS Hradecký venkov 12.1.2010
od 16 hodin – Sovětice


Přítomni dle prezenční listiny


Program:
1. Přivítání přítomných
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Informace o stavu schválených projektů z I.výzvy
4. Informace o schválených Projektech spolupráce
- Dětem pro radost
- Partnerství pro venkov
5. Návrh PV na vyhlášení výzvy na předkládání projektů v r.2010 
6. Návrh na schválení změny fichi
7. Návrh na svolání VK
8. Schválení aktualizovaných směrnic
9. Diskuze a závěr jednání PV
10. V 17 hodin zahájení jednání Pléna

1. Přivítání přítomných
Předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová přivítala přítomné, představila program a zahájila jednání.


2. Volba zapisovatele, ověřovatele
 Zapisovatelkou byla  navržena a schválena Iva Horníková a ověřovatelem zápisu Ing. Jana Rejlová.


3.  Informace o stavu schválených projektů z I.výzvy
Iva Horníková informovala o průběhu realizace první výzvy a připomněla deset vybraných  projektů, které byli zveřejněny ve Zpravodaji MAS.
• Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích - Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice.
• RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany .
• TJ Sokol Hořiněves  - Fasáda sokolovna Hořiněves.
• Obec Praskačka - Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice.
• Obec Nechanice - Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice.
• Obec Velichovky - Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí.
• Obec Stračov - Výměna oken v MŠ Stračov.
• Obec Roudnice - Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice.
• Sbor dobrovolných hasičů Sovětice - Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení   fasády.                                                                                                                                                     
• Myslivecké sdružení Dubina - Modernizace brokové střelnice.


 Všichni žadatelé obdrželi chybníky a postupně ve dvou dnech, byli všechny projekty  na regionálním odboru SZIF v Hradci králové opraveny. V současné době jsou projekty hodnoceny na RO SZIF v Hradci Králové a následně budou zaslány ke schválení do Prahy.


4. Informace o schválených Projektech spolupráce
Ing. Jana Rejlová informovala o schválených Projektech spolupráce. Partnerství pro venkov a Dětem pro radost. MAS Hradecký venkov  spolupracuje s MAS Společná CIDLINA. Obě MAS podaly žádosti do výzvy Projektů spolupráce a obě žádosti byly úspěšné. Budeme tak  realizovat projekt "Dětem pro radost" - 19 dětských hřišť do obcí, které měly o hřiště zájem a projekt "Partnerství pro venkov" - pořízení sportovně kulturního vybavení pro pořádání akcí (velkokapacitní stany, zastřešení sportoviště, lavičky, stoly, ozvučovací techniku, atd.) a zařízení školící místnosti ( zasedací místnost MěÚ Nechanice) pro potřeby regionu.                 
V rámci projektu "Partnerství pro venkov" se uskuteční na území MAS Hradecký venkov dvě významné akce, a to v sobotu 14.8.2010 „Veletrh úspěšných projektů v cestovním ruchu“, konaný ve spolupráci se státním zámkem Hrádek u Nechanic a ve čtvrtek 23.9.2010 Zemědělský den ve spolupráci se Zemědělskou akciovou společností  Mžany.
Podrobnou prezentaci Ing. Rejlové najdete na www.hradeckyvenkov.cz


5. Návrh PV na vyhlášení výzvy na předkládání projektů v r.2010 
Další informací je, že I. výzva v roce 2010 bude vyhlášena začátkem dubna, příjem žádostí a následné předání žádostí Výběrové komisi předpokládáme na polovinu května. V červnovém termínu budou všechny přijaté projekty předloženy na RO SZIF Hradec Králové.    

                   
6. Návrh na schválení změny fichi
Pro předkládání projektů v roce 2010 byli navrženy fiche č. 5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím a č.2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov. Celková alokovaná částka pro obě Fiche je 3.017.078 Kč.  Vzhledem k výši alokované částky Programový výbor navrhl pro Fichi č.5   částku ve výši 2.017.078,- Kč  a pro Fichi č. 2 částku ve výši. 1.000.000,-Kč. Fiche č. 4 Vybudování technické a dopravní infrastruktury v obcích dle návrhu PV nebude v letošním roce vyhlášena.


 Dále bylo navrženo snížení maximální částky způsobilých výdajů u Fiche č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov  ze 2.000.000,- na 500 000,- opět s ohledem na výši přidělených finančních prostředků.
U Fiche č. 5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím bylo navrženo snížení maximální výše způsobilých výdajů ze 2.000 000,- na 500 000,- a zvýšena minimální částka způsobilých výdajů z 50 000,- na 150 000,-
U Fiche č. 4 Vybudování technické a dopravní infrastruktury v obcích bylo navrženo snížení maximální výše způsobilých výdajů   na částku 1.000 000,- min. výše zůstává zachována.


7. Návrh na svolání VK
Programový výbor navrhl svolání pracovní schůzky Výběrové komise k diskuzi nad preferenčními kritérii MAS u jednotlivých fichí.


8. Schválení aktualizovaných směrnic 
Programový výbor schválil aktualizované směrnice MAS Hradecký venkov.


9. Diskuze Programového výboru
Diskutovalo se průběžně k jednotlivým bodům. V závěru jednání přečetla předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová usnesení a upozornila, že po krátké přestávce následuje jednání Pléna.


 USNESENÍ:
• PV MAS Hradecký venkov  navrhuje plénu MAS v roce 2010  vyhlásit výzvu na předkládání projektů na fiche opatření :
- č. 5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím – alokovaná částka ve výši 2.017.078,- Kč  a
- č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov  – alokovaná částka ve výši. 1.000.000Kč


Odůvodnění :
Důvodem pro vyhlášení pouze 2 fichí je nižší alokovaná finanční částka na realizaci SPL pro MAS HV než bylo počítáno při zpracování SPL
/zajistí kancelář MAS/


• PV MAS Hradecký venkov schvaluje podání žádosti o změnu fiche č. 2 Záchrana a obnova kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov, v části 21.(max. a min. výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace) na snížení max. výše na částku 500.000,- Kč), min. částka zůstává. Žádost bude podána na RO SZIF do konce ledna 2010.
/Zajistí Manažerka I.Horníková./


• PV MAS Hradecký venkov schvaluje podání žádosti o změnu fiche č. 4 Vybudování technické a dopravní infrastruktury v obcích, v části 21.(max. a min. výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace) na snížení max. výše na částku 1.000.000,- Kč), min. částka zůstává. Žádost bude podána na RO SZIF do konce ledna 2010.
/Zajistí Manažerka I.Horníková./

• PV MAS Hradecký venkov schvaluje podání žádosti o změnu fiche č. 5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – Posilování sounáležitosti obyvatel s územím, v části 21.(max. a min. výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace) na snížení max. Výše na částku 500.000,- Kč), (min. částka  výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace na částku  150.000,- Kč). Žádost bude podána na RO SZIF do konce ledna 2010.
/Zajistí Manažerka I.Horníková./


•  PV MAS Hradecký venkov podávánávrh na svolání výběrové komise s cílem vyhodnotit stanovená preferenční kriteria MAS dle zkušeností z I. Výzvy.
/Zajistí kancelář MAS/


V Nechanicích dne 21.1.2010
Zapsala: Iva Horníková, manažerka SPL
Ověřila: Ing. Jana Rejlová

 

Jednání Pléna MAS Hradecký venkov
12.1.2010 od 17 hodin – Sovětice.
Přítomni dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení jednání Pléna
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Informace o všech bodech jednání Programového výboru
4. Informace o odstupujících a nových členech MAS Hradecký venkov
5. Návrh na odvolání členů Výběrové komise a dovolení nových členů VK a PV
6. Diskuze

1. Zahájení jednání Pléna
V 17 hodin bylo zahájeno předsedkyní Programového výboru Janou Kuthanovou jednání Pléna.


2. Volba zapisovatele, ověřovatele
 Zapisovatelkou byla  navržena a schválena Iva Horníková a ověřovatelem zápisu Ing. Jana Rejlová.


3. Informace o všech bodech jednání Programového výboru
Plénum bylo informováno o všech bodech jednání a usneseních Programového výboru.


4. Informace o odstupujích a nových členech MAS Hradecký venkov
Iva Horníková informovala Plénum o odstupujích členech MAS. Je to Ing. Jaroslav Malý – fyzická osoba, ARS VIVA a  ZKO Dolní Přím – Probluz. Novými členy, kteří vstoupili do MAS jsou Mgr. Zuzana Sirotková – fyzická osoba, Římskokatolická farnost Nechanice – zastupuje Mgr. Marián Benko , SDH Sovětice – zastupuje Simona Rudavská a Věra Fojtíková předsedkyně Místní organizace svazu důchodců Hořiněves.


5. Návrh na odvolání členů Výběrové komise a dovolení nových členů VK a PV
Plénum navrhlo změnu členů v orgánech Výběrové komise, a to odvolit SK Bystřian Kunčice- zastupuje Zdeněk Šulc a Klub vojenské historie Nový Bydžov, o.s.- zastupuje Luděk Rosůlek, kteří se neúčastní práce ve Výběrové komisi a na jejich místa byli navženi Mgr. Marián Benko a Mgr. Zuzana Sirotková, kteří mají s projekty zkušenosti. Paní Simona Rudavská zastupující SDH Sovětice byla navržena do Programového výboru.

 6. Diskuze
Diskuze probíhala průběžně ke všem bodům program. V závěru jednání proběhla volná diskuze o plánované akci MAS “Zemědělský den”, který se bude konat ve Mžanech 23.9.2010 a zástupci MAS Hradecký venkov si domluvili pracovní schůzku s panem Peškem ředitelem ZAS Mžany v jehož areálu akce proběhne.


V Nechanicích dne 21.1.2010
Zapsala: Iva Horníková, manažerka SPL
Ověřila: Ing. Jana Rejlová

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 14. 02. 2010 | 1790 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.