Počítadlo

Tržnice hradeckého venkova

Kuchařka

(.pdf, 5 Mb)

Řemesla

(.pdf, 2,5 Mb)

Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Naše stránky pro žadatele o dotace!

I. Výzva 2012


Způsob podání žádosti
V rámci jedné Fiche může jeden žadatel podat pouze jeden projekt.

Projekt bude předkládán:
Na CD nosiči 1x  Žádost o dotaci.
Ostatní povinné přílohy tištěné  2x, nepovinné přílohy tištěné pro Výběrovou komisi 4x.
Předložení Žádosti musí učinit žadatel osobně nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění s vymezením obsahu a platnosti (plná moc musí mít úředně ověřený podpis).


Všechny souvisejícími dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.hradeckyvenkov.cz

Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova(PRV)můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz zejména Pravidla IV.1.2.

V rámci výzvy 2012/1 budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche:

Fiche č.2 - Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov

Vymezení Fiche: Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Důvodem zavedení této fiche je podpora projektů, které využijí ekonomický potenciál kulturního dědictví venkova a tím zároveň přispějí k ochraně kulturního dědictví a k růstu kvality života místních obyvatel.
PŘÍJEMCE DOTACE:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Fiche č.4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích

Vymezení Fiche: Cílem fiche je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech vybudováním základní dopravní a technické infrastruktury obcí a úpravami veřejných prostranství a umožnit tak další rozvoj venkova. Důvodem zavedení této fiche je umožnění realizace opatření SPL v oblasti obnovy a rozvoje obcí. Nedostatečná dopravní a technická infrastruktura obcí limituje jejich další rozvoj a příliv investic. Realizace projektů této fiche umožní naplňovat další opatření SPL zaměřená na rozvoj a kvalitu bydlení, tvorbu pracovních míst na venkově, zlepšení využívání turistického potenciálu území a zlepší vzhled obcí. 

PŘÍJEMCE DOTACE:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.


Plné znění Fichí je k dispozici na www.hradeckyvenkov.cz 


Od 1. 1. 2007 – výdaje nutné k přípravě projektu a výdaje spojené s nákupem nemovitostí, od zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF v Hradci Králové ostatní způsobilé výdaje, Realizace musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36) od data podpisu Dohody. V tomto termínu musí být podaná žádost o proplacení uznatelných výdajů na RO SZIF, (kterou žadatel již před tímto termínem nechal zkontrolovat pracovníkem MAS).

Potřebné dokumenty ke zpracování žádosti naleznete zde:

http://www.hradeckyvenkov.cz/download.php?sekce=9

Projekt lze zaregistrovat i dříve,  ale pouze po telefonické domluvě. To proto, aby byli přítomní dva zástupci z MAS.

Připomínám školení pro žadatele, které se koná 19.12.2011 v Nechanicích od 17.hod.

 


| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 16. 12. 2011 | 1846 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Ministerstvo zemědělství stif Zámek Hrádek u Nechanic Evropská unie Národní památkový ústav

Registrace pro přijímání novinek


Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

NAŠE PROJEKTY

MAP vzdělávání

Na venkově zdravě jíme

Kuchařka HRADECKÉHO VENKOVA

(.pdf, 4,13 MB)

Propagační materiál Tržnice venkova

(.pdf, 536 kb)

Interaktivní památkový portál

Publikace MASKOVI

(.pdf, 17 Mb)

Kampanologická expozice

Vytvořeno prostřednictvím phpRS - GNU/GPL redakčního systému.