Neformální a zájmové vzdělávání v MAP

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: Zprávy o průběhu projektu, Vydáno dne: 27. 06. 2016

Zástupci zpracovatele MAP na území ORP Hradec Králové se ve čtvrtek 23. 6. 2016 zúčastnili semináře na téma oblast neformálního a zájmového vzdělávání v MAP.  Akci uspořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sítí MAS ČR.Účastníci se po úvodních informacích dozvěděli podrobnosti nejprve o problematice zájmového a neformálního vzdělávání a následně o koncepci rozvoje mládeže do roku 2020 s příklady dobré praxe. Dále se hovořilo o možnostech, které nabízí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, pokud jde o podporu neformálního a zájmového vzdělávání.

Mezi probírané otázky se zařadil také pohled na neformální vzdělávání z hlediska nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a dalších sociálních služeb. Zástupci místních akčních skupin získali informace také o zapojení mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit do tvorby místních akčních plánů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.

Účastníci semináře měli možnost seznámit se také s podporou uvedeného typu vzdělávání v rámci programu EU ERASMUS+.

Více podrobností naleznete pod tímto odkazem:

nsmascr.cz/aktuality/2016/neformalni-a-zajmove-vzdelavani-v-map/