I. Výzva 2012

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Aktuální Výzva – informace pro žadatele, Vydáno dne: 16. 12. 2011Způsob podání žádosti
V rámci jedné Fiche může jeden žadatel podat pouze jeden projekt.

Projekt bude předkládán:
Na CD nosiči 1x  Žádost o dotaci.
Ostatní povinné přílohy tištěné  2x, nepovinné přílohy tištěné pro Výběrovou komisi 4x.
Předložení Žádosti musí učinit žadatel osobně nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění s vymezením obsahu a platnosti (plná moc musí mít úředně ověřený podpis).


Všechny souvisejícími dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách MAS www.hradeckyvenkov.cz

Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova(PRV)můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz zejména Pravidla IV.1.2.

V rámci výzvy 2012/1 budou přijímány žádosti o dotaci pro následující Fiche:

Fiche č.2 - Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov

Vymezení Fiche: Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. Důvodem zavedení této fiche je podpora projektů, které využijí ekonomický potenciál kulturního dědictví venkova a tím zároveň přispějí k ochraně kulturního dědictví a k růstu kvality života místních obyvatel.
PŘÍJEMCE DOTACE:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.
Fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Fiche č.4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích

Vymezení Fiche: Cílem fiche je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech vybudováním základní dopravní a technické infrastruktury obcí a úpravami veřejných prostranství a umožnit tak další rozvoj venkova. Důvodem zavedení této fiche je umožnění realizace opatření SPL v oblasti obnovy a rozvoje obcí. Nedostatečná dopravní a technická infrastruktura obcí limituje jejich další rozvoj a příliv investic. Realizace projektů této fiche umožní naplňovat další opatření SPL zaměřená na rozvoj a kvalitu bydlení, tvorbu pracovních míst na venkově, zlepšení využívání turistického potenciálu území a zlepší vzhled obcí. 

PŘÍJEMCE DOTACE:
Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.
Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí.

Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.


Plné znění Fichí je k dispozici na www.hradeckyvenkov.cz 


Od 1. 1. 2007 – výdaje nutné k přípravě projektu a výdaje spojené s nákupem nemovitostí, od zaregistrování úplné žádosti na RO SZIF v Hradci Králové ostatní způsobilé výdaje, Realizace musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců (v případě leasingu do 36) od data podpisu Dohody. V tomto termínu musí být podaná žádost o proplacení uznatelných výdajů na RO SZIF, (kterou žadatel již před tímto termínem nechal zkontrolovat pracovníkem MAS).

Potřebné dokumenty ke zpracování žádosti naleznete zde:

http://www.hradeckyvenkov.cz/download.php?sekce=9

Projekt lze zaregistrovat i dříve,  ale pouze po telefonické domluvě. To proto, aby byli přítomní dva zástupci z MAS.

Připomínám školení pro žadatele, které se koná 19.12.2011 v Nechanicích od 17.hod.