ZÁPIS ze zasedání Programového výboru Místní akční skupiny Hradecký venkov, konaného dne 16.2.2011 v zasedací místnosti MAS v Nechanicích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 17. 02. 2011Program jednání:
1) Schválení výsledků výběru projektů z I. Výzvy 2011
2) Kontroly a mononitoring
3) Schválení aktualizace SPL a fichí
4) Projednání závěrů evaluačních dotazníků
5) Závěr

 Přítomni: viz. prezenční listina
1) Schválení výsledků výběru projektů z  I. Výzvy 2011
       Manažerka SPL paní Horníková promítla tabulku s přijatými a vybranými projekty v rámci I. Výzvy 2011. Výzva byla vyhlášena v celkové alokované výši 3 mil. Kč na fiche 2 – Vybudování technické a dopravní ínfrastruktury (1,5 mil. Kč), 3 – Konkurence schopnost zemědělství (800 tis. Kč), 5 – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti (700 tis. Kč). Celkem bylo přijato 13 projektů ve 3 fichích.
     Následně podrobně seznámila přítomné s jednotlivými vybranými projekty tak jak je navrhla k hodnocení výběrová komise. PV schválil projekty doporučené VK bez připomínek.

2) Kontroly  a monitoring
 Hospodaření společnosti kontroluje dozorčí rada ve složení J.Pečenková – předsedkyně, H. Pavlíková a J.Středa. V I. čtvrtletí proběhne kontrola hospodaření společnosti za rok 2010. Hlavní kontrola účetnictví a čerpání dotací na všechny realizované projekty  probíhá prostřednictvím poskytovatelů dotací tj. především Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Proběhla kontrola projektů spolupráce i realizace SPL – bez závad.
 Vzhledem k platnému zákonu o obecně prospěšných společnostech bude účetnictví společnosti za rok  2010 přezkoumáno nezávislým auditorem.  Zajistí – J.Kuthanová.  
 J. Kuthanová  informovala o změně účetní. Paní Rudavská uzavřela účetnictví roku 2010 a po vypracování daňového přiznání bude ukončena spolupráce. Od roku 2011 vede účetnictví společnosti Ing. Kamila Záleská.  
 Od ledna  2011 za kontrolní a monitorovací činnosti včetně evaluce zodpovídá ředitelka společnosti  Ing. Jana Rejlová ve spolupráci s VMV a kanceláří MAS. Tyto činnosti budou provádět v souladu s vnitřními směrnicemi společnosti.
 Ing. Rejlová seznámila přítomné s naplňováním monitorovacích ukazatelů a navrhla jejich doplnění. Tyto úpravy budou zapracovány do nových směrnic. Ing. Rejlová se zúčastní jednání dalších orgánů MAS a bude s nimi konzultovat návrhy na aktualizaci směrnic ohledně kontroly a monitoringu a evaluačních procesů v MAS.

3)        Schválení aktualizace SPL a fichí
      Paní Horníková seznámila přítomné s důvody pro aktualizaci SPL a fichí. Po krátké diskusi bylo odsouhlaseno provést aktualizaci pouze návrhové části. Hlavními důvody jsou: promítnutí 2 leté zkušenosti a výsledků činnosti MAS do reality, změny orgánů společnosti a též změna některých pravidel pro realizaci SPL.  Členové programového výboru si samostatně prostudují SPL, fiche a na pracovní schůzce budou vypracovány společně návrhy na změny. J. Rejlová a I. Horníková postupně budou jednat v ostatních orgánech MAS a po získání všech názorů a námětů bude vypracován návrh aktualizace návrhové části SPL, která bude veřejně projednána, schválena a odeslána na SZIF ke schválení.  Taktéž je možné zasílat své náměty elektronicky na adresu kanceláře MAS.

 

3) Projednání závěrů evaluačních dotazníků
        Evaluační dotazníky byly v průběhu září – prosince 2010 postupně buď předány nebo rozeslány členům MAS, účastníkům školení pořádaných MAS a dalším partnerům z území. Celkem bylo takto distribuováno celkem 70 dotazníků, z toho se zpět vyplněných vrátio 42, což považujeme za velký úspěch. Ing. Rejlová    seznámila přítomné se závěry, které vyplynuly z vyhodnocení vrácených vyplněných dotazníků. Po diskusi k těmto závěrům bylo doporučeno promítnout je do pracovávané aktualizace SPL.

4) Diskuse, závěr 
• členové se vzájemně informovali o společenských a kutlurních akcích které proběhnou
• byly diskutovány náměty na nové projekty spolupráce
• byla disktutována možnost rozšířit farmářské trhy na území naší MAS

U S N E S E N Í

Programový výbor po projednání
S c h v á l i l o
• Schválení vybraných projektů z 1. Výzvy 2011 dle návrhu výběrové komise – podrobně viz. samostatná tabulka
• Schvaluje postup prací na aktualizaci SPL a fichí
• Závěry evaluačních dotazníků


Plénum po projednání
P o v ě ř u j e
• Ing. Janu Rejlovou vedením kontrolní, monitorovací a evaluační agendy MAS
• Ivu Horníkovou koordinací prací na aktualizaci SPL