Záznam z jednání Výběrové komise ze dne 16.5.2011 v Nechanicích

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: - Výběrová komise, Vydáno dne: 17. 05. 2011Záznam z jednání  Výběrové komise dne 16.5.2011 v Nechanicích
Program:
 1) volba předsedkyně/předsedy
 2) aktualizace Fiche Konkurence schopnost zemědělství

1) volba předsedkyně/předsedy.
Proběhla volba nového předsedy . Navržena byla Mgr.  Naďa Petrusová -  5 proti, 2 se zdrželi hlasování, pro 0.
Druhý navržený pan  Ivan Šenk  - 5 pro, 2 se zdrželi hlasování, proti 0.
Usnesení: Předsedou Výběrové komise byl zvolen pan Ivan Šenk


2) aktualizace Fiche Konkurenceschopnost zemědělství
- nově je jasně definována míra dotace
- spojila se rostlinná a živočišná výroba
- doplněno, že žadatel může podat pouze jednu žádost ve Fichi v rámci jedné Výzvy.
- drobné změny ve Fichi přímo od SZIF
- změna bodování na 0-3-5

Diskutováno:
- jak doložit finanční zdroje , personální zajištění ( kdo bude mít projekt na starosti, jak zafinancovat)
- vyloučit z Fiche hodnocení dobrovolnické práce¨
- došlo k vysvětlení pojmů tradiční zemědělská výroba
- doplněno hodnocení další spolupráce s HV
- pan Pešek navrhuje přidat kritérium: řeší krizový nebo havarijní stav nezaviněný špatným hospodařením – bylo komisí zamítnuto.
- další návrhy pana Peška: 1) vytváří podmínky pro nová přísnější opatření welfer (pohodu) zvířat
                                              2) sníží energetickou náročnost
Komise přijala za podmínky, že se sloučí do jednoho hodnocení.
Iva Horníková všechny návrhy zapracuje do Fiche a rozešle členům Výběrové komise ke schválení.
                                                                                                                          Zapsala : Jana Pečenková