Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 13.5.2010 na Obecním úřadě v Roudnici

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 12. 08. 2010Program jednání:
1) Kontrola usnesení z minulého jednání
2) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 2.000.000,- Kč
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu 
5) Volba předsedy správní rady společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
6) Jmenování ředitele  společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
7) Monitoring vybraných projektů z I. výzvy roku 2009
8) Projekt spolupráce – Dětem pro radost
9) Projekt spolupráce – Partnerství pro venkov
10) Připravované projekty spolupráce
11) Informace o příjmu žádostí  do I. výzvy roku 2010
12) Různé
 
Přítomní členové SR:  Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Josef Macháček,   Jiří Pechar    
Hosté: Jana Rejlová,  manažerka MAS

1) Kontrola usnesení z minulého jednání
K usnesení z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

schváleno všemi přítomnými

2) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 2.000 000,- Kč
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
J. Kuthanová seznámila přítomné s výsledky jednání s panem Stránským z České spořitelny a s návrhem podmínek za jakých bude společnosti poskytnut úvěr na financování projektu Partnerství pro venkov.

Způsob zajištění úvěru:
• zástavním právem k pohledávkám společnosti Hradecký venkov, o.p. za Českou spořitelnou, a.s. vyplývajícím ze smlouvy o běžném účtu číslo 1092053349/0800,
• ručitelskými závazky zakládajících svazků obcí:   Mikroregion Nechanicko, svazek obcí se sídlem: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice, IČ: 70957606 až do výše 33% nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství, Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary, IČ: 70955280 až do výše 33 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství a Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 7097135 až do výše 34 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství

- Správní rada o.p.s. Hradecký venkov pověřuje:
Janu Kuthanovou, nar. 11.10.1964, členku správní rady  a Ing. Janu Rejlovou,nar. 10.7.1970, manažerku podpisem smlouvy o úvěru a související dokumentace, aby bylo možné úspěšně zrealizovat projekt s názvem „Partnerství pro venkov".

schváleno všemi přítomnými (4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE)

4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
- podpisové právo budou mít J.Kuthanová, J.Rejlová,
- vždy 2 podpisy + razítko
schváleno všemi přítomnými
 
5) Volba předsedy správní rady společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
Uplynulo volební období první správní rady, zakladatelé nominovali své zástupce – Obce PZ 1866 – J.Kuthanová, J. Macháček, Nechanicko – B.Moder, J.Pechar, Urbanická brázda – M.Součková, J.Pitro. Po diskusi a telefonickém odsouhlasení s panem Bedřichem Moderem bylo přistoupeno k volbě nového předsedy.

1. návrh: hlasovat o novém předsedovi na jednání správní rady, kde budou přítomni všichni členové
1 PRO, 3 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
2. návrh: novou předsedkyní správní rady byla navržena Jana Kuthanová

4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

6)  Jmenování ředitele společnosti Hradecký venkov, o.p.s.
Vzhledem k tomu, že společnost Hradecký venkov realizuje 3 projekty spolupráce s MAS Společná Cidlina a další se připravují a není možné, aby realizaci těchto projektů měla na starosti správní rady, bylo navrženo jmenovat v souladu se schváleným statutem společnosti ředitelku – navržena byla J.Rejlová, bytem Roudnice 15,  s účinností od 13.5.2010.
4  PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE


7) Monitoring vybraných projektů z I. výzvy roku 2009
J. Rejlová informovala o zahájení monitoringu realizovaných projektů z I. výzvy roku 2009. První kontrola proběhla v Dětském domově v Nechanicích, vše řádně zrealizováno (vybavení školící místnosti) a mají připraveny podklady na proplacení dotace. Postupně proběhnou kontroly u všech projektů.

8) Projekt spolupráce – Dětem pro radost I 
Výběrové řízení na dodavatele dětských hřišť bylo ukončeno, v úterý 25.5. bude podepsána smlouva. J.Rejlová rozešle obcím informace o přibližných termínech a dalších podmínkách.
Dětem pro radost  II -  J.Rejlová ve spolupráci se školami připravuje podklady pro VŘ na dodavatele interaktivních tabulí, předpoklad realizace – konec srpna dodávka do škol + zaškolení. Hřiště se budou realizovat až v příštím roce.


9) Projekt spolupráce – Partnerství pro venkov
Z VŘ byla podepsána smlouva s vítěznou firmou – Kunovský s.r.o., postupně je dodáváno všechno vybavení, ukončení dodávky má být nejpozději do 22.6.2010. Na území HV bude vybavení uskladněno v   bývalé škole v Dobřenicích, půjčování vč. montáže a demontáže  za úplatu bude zařizovat p. Málek  (místostarosta obce Dobřenice) a v Hoříněvsi, kde bude půjčování zajišťovat člen MAS – TJ Sokol Hoříněves.

Koordinační skupina připravuje   zadávací systém na půjčování, podmínky a cenové kalkulace – vše bude na samostatných internetových stránkách www.partnerstviprovenkov.cz.
Nechanice předfinancovali 192.600,- na vybavení zasedací místnosti - došlo na účet společnosti 6.5.2010
Zakládající svazky podepíší partnerské smlouvy a  pošlou co nejrychleji 100 tis. jako vlastní prostředky na realizaci projektu,    smlouvy rozeslala k podpisu J.Rejlová.

10)  Připravované projekty spolupráce
Se Společnou Cidlinou se připravují do červnové výzvy 2 projekty spolupráce – Památkový potenciál a Společné sportování (sportovním klubům bude nabídnuto vybavení pro jejich činnost).

Pokud budou dodány podklady od obcí Káranice a Obědovice, tak se bude připravovat k podání i další projekt zaměřený na vybudování pěší naučné trasy a odpočívek. 

Do podzimní výzvy se připravuje projekt na vybavení muzeí a muzejních expozic v regionech.


  
11)  Informace o příjmu žádostí  do I. výzvy roku 2010
Žadatel Název projektu Celkové náklady projektu v Kč Požadovaná dotace v Kč
Římskokatolická farnost Nechanice Rekonstrukce a obnova oken a výměna vstupních dveří fary 485 466 436 928
Obec Hněvčeves Výměna oken, zlepšení tepelných vlastností stropní konstrukce – víceúčelová hala Hněvčeves 499 000 359 280
Obec Kuks Obnova Hasičské zbrojnice v obci Kuks 499 900 359 928
Komitét pro udržování památek z války roku 1866 Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové – soubor 24 pomníků 499 200 449 280
Obec Sendražice Sportovní areál Sendražice 495 000 371 250
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem Oprava střešní konstrukce kostela Nejsvětější Trojice v obci Práskačka 499 000 449 100
Obec Všestary Rekonstrukce pomníku „Šrámkův kříž“ v Rozběřicích 204 348 153 261
Obec Těchlovice Oprava hasičské zbrojnice Těchlovice 495 253 371 439
Obec Roudnice Hasičská klubovna 498 000 373 500
Město Nechanice Výměna oken a vrat na budově Městského úřadu Nechanice 499 800 374 850
Obec Neděliště Středisko pro volnočasové aktivity 370 734 308 945
Obec Hořiněves Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves 251 280 188 460
Obec Hrádek Oprava hřbitovní zdi  a přístupových komunikací včetně nové výsadby a nasvícení kostela 482 400 402 000
Obec Stěžery Obec Stěžery - výměna oken v tělocvičně 250 000 187 499
TJ Sokol Stěžery TJ Sokol Stěžery-sportovní areál-dovybavení 274 000 246 600
Obec Kratonohy Rekonstrukce objektu klubovny 388 233 291 176
    6 691 614 5 323 496


12)  Různé

• Informace o kontrole na SZIFu – dne 11.5.2010 proběhla kontrola 1.etapy 2010 na SZIF, 12.5.2010 po doložení podána žádost o platbu 192.044,- Kč. Čerpání úvěru na 1.etapu roku 2010 – 172.271,- Kč
• První úvěr na 2. a 3. etapu ve výši 476.053,- Kč byl splacen, poslední platba se SZIF přišla 4.5.2010 úvěr splacen 5.5.2010.
• Výběrové komisi byly  předány projekty  z letošní výzvy, 27.5. proběhne jednání VK, 10.6. pak jednání programového výboru
• Ze strany zakladatelů byli jmenování noví členové dozorčí rady: - Jana Pečenková, Helena Pavlíková, Jiří Středa. J.Rejlová svolá první jednání DR a seznámí je s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími ze statutu společnosti.


U S N E S E N Í :
Správní rada schvaluje:
• uzavření   Smlouvy o úvěru ve výši 2.000 000,- Kč a     Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s.
• způsob zajištění úvěru: zástavním právem k pohledávkám společnosti Hradecký venkov, o.p. za Českou spořitelnou, a.s. vyplývajícím ze smlouvy o běžném účtu číslo 1092053349/0800 a ručitelskými závazky zakládajících svazků obcí:   Mikroregion Nechanicko, svazek obcí se sídlem: Mokrovousy 18, 503 15 Nechanice, IČ: 70957606 až do výše 33% nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství, Svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary, IČ: 70955280 až do výše 33 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství a Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí se sídlem: Praskačka 12, 503 33 Praskačka, IČ: 7097135 až do výše 34 % nesplaceného zůstatku úvěru včetně příslušenství
• podpisové právo k úvěrovému účtu pro J.Kuthanovou, J.Rejlovou, vždy 2 podpisy + razítko společnosti
• připravované projekty spolupráce
Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou a J. Rejlovou podpisem všech 2 smluv o úvěru s Českou spořitelnou a.s.

Správní rada volí:
• Janu Kuthanovou předsedkyní správní rady společnosti Hradecký venkov o.p.s.

Správní rada jmenuje:
• Ing. Janu Rejlovou, bytem Roudnice 15 ředitelnou společnosti Hradecký venkov o.p.s. s účinností od 13.5.2010

 

V Nechanicích dne  13.5.2010
Zapsala:   Jana Rejlová