Záznam z jednání Programového výboru MAS Hradecký venkov, konaného dne 22.3.2010

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 06. 04. 2010Program jednání:
1) Informace o schválení II.výzvy + návrh usnesení na její schválení
2) Informace o stavu projektů vybraných v I.výzvě
3) Projekty spolupráce
4) Diskuse
5) Závěr

Přítomni: Předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová, Ing.Jana Rejlová, Mgr. Hana Jarošová, Pavel Mrkvička, Ing. Ivan Horák, Kateřina Holická, Josef Karel,
Hosté: Iva Horníková – manažerka SPL

Jednání zahájila předsedkyně Programového výboru paní Jana Kuthanová, přivítala členy Programového výboru a informovala o zpracování II. Výzvy, která byla schválena SZIF.

Návrh usnesení: Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje vyhlášení II. Výzvy k předkládání projektů z území MAS Hradecký venkov. Na Fichi č. 2  cca 1000 000,- na Fichi č. zbytek do výše alokace. Schválení výroční zprávy.

Návrh usnesení byl schválen. Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení:č.1:Programový výbor MAS Hradecký venkov schvaluje vyhlášení II. Výzvy k předkládání projektů z území MAS Hradecký venkov.  Na Fichi č. 2  cca 1000 000,- na Fichi č. zbytek do výše alokace. Schválení výroční zprávy.


Dále manažerka MAS I.Horníková informovalo o stavu projektů z I.Výzvy: Všechny projekty byly schváleny v Praze na SZIF a žadatelé čekají na vyzvání k podpisům smluv o poskytnutí dotace. Pan Zajfrt postupně navštíví všechny  žadatele před zahájením, v průběhu a po ukončení realizace a natočí o tom dokumentární film.
 
Dále Ing. Jana Rejlová koordinátorka projektů informovala o projektech spolupráce mezi MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina. K financování jsou schváleny 2: Dětem pro radost a Partnerství pro venkov, probíhá výběrové řízení na dodavatele hřišť a stanů, které by mělo být uzavřeno do poloviny dubna. Z další výzvy byl vybrán k podpoře projekt: Dětem pro radost II, v rámci něhož budou pořízena další dětská hřiště a interaktivní tabule.  

Jedná se o dalších možnostech v realizaci projektů spolupráce zaměřených na vybavení našich škol PC technikou a dále projekt z oblasti kulturního dědictví. Termín podání je červen 2010.


Poté proběhla  diskuze na téma projektů spolupráce.

Následoval závěr a poděkování Jany Kuthanové členům Programového výboru za spolupráci.

 


V Hořiněvsi dne 22.3.2010
Zapsala: Jana Kuthanová