Jednání Programového výboru a Pléna 12.1.2010 v Sověticích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 14. 02. 2010Jednání Programového výboru MAS Hradecký venkov 12.1.2010
od 16 hodin – Sovětice


Přítomni dle prezenční listiny


Program:
1. Přivítání přítomných
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Informace o stavu schválených projektů z I.výzvy
4. Informace o schválených Projektech spolupráce
- Dětem pro radost
- Partnerství pro venkov
5. Návrh PV na vyhlášení výzvy na předkládání projektů v r.2010 
6. Návrh na schválení změny fichi
7. Návrh na svolání VK
8. Schválení aktualizovaných směrnic
9. Diskuze a závěr jednání PV
10. V 17 hodin zahájení jednání Pléna

1. Přivítání přítomných
Předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová přivítala přítomné, představila program a zahájila jednání.


2. Volba zapisovatele, ověřovatele
 Zapisovatelkou byla  navržena a schválena Iva Horníková a ověřovatelem zápisu Ing. Jana Rejlová.


3.  Informace o stavu schválených projektů z I.výzvy
Iva Horníková informovala o průběhu realizace první výzvy a připomněla deset vybraných  projektů, které byli zveřejněny ve Zpravodaji MAS.
• Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích - Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice.
• RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany .
• TJ Sokol Hořiněves  - Fasáda sokolovna Hořiněves.
• Obec Praskačka - Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice.
• Obec Nechanice - Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice.
• Obec Velichovky - Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí.
• Obec Stračov - Výměna oken v MŠ Stračov.
• Obec Roudnice - Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice.
• Sbor dobrovolných hasičů Sovětice - Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení   fasády.                                                                                                                                                     
• Myslivecké sdružení Dubina - Modernizace brokové střelnice.


 Všichni žadatelé obdrželi chybníky a postupně ve dvou dnech, byli všechny projekty  na regionálním odboru SZIF v Hradci králové opraveny. V současné době jsou projekty hodnoceny na RO SZIF v Hradci Králové a následně budou zaslány ke schválení do Prahy.


4. Informace o schválených Projektech spolupráce
Ing. Jana Rejlová informovala o schválených Projektech spolupráce. Partnerství pro venkov a Dětem pro radost. MAS Hradecký venkov  spolupracuje s MAS Společná CIDLINA. Obě MAS podaly žádosti do výzvy Projektů spolupráce a obě žádosti byly úspěšné. Budeme tak  realizovat projekt "Dětem pro radost" - 19 dětských hřišť do obcí, které měly o hřiště zájem a projekt "Partnerství pro venkov" - pořízení sportovně kulturního vybavení pro pořádání akcí (velkokapacitní stany, zastřešení sportoviště, lavičky, stoly, ozvučovací techniku, atd.) a zařízení školící místnosti ( zasedací místnost MěÚ Nechanice) pro potřeby regionu.                 
V rámci projektu "Partnerství pro venkov" se uskuteční na území MAS Hradecký venkov dvě významné akce, a to v sobotu 14.8.2010 „Veletrh úspěšných projektů v cestovním ruchu“, konaný ve spolupráci se státním zámkem Hrádek u Nechanic a ve čtvrtek 23.9.2010 Zemědělský den ve spolupráci se Zemědělskou akciovou společností  Mžany.
Podrobnou prezentaci Ing. Rejlové najdete na www.hradeckyvenkov.cz


5. Návrh PV na vyhlášení výzvy na předkládání projektů v r.2010 
Další informací je, že I. výzva v roce 2010 bude vyhlášena začátkem dubna, příjem žádostí a následné předání žádostí Výběrové komisi předpokládáme na polovinu května. V červnovém termínu budou všechny přijaté projekty předloženy na RO SZIF Hradec Králové.    

                   
6. Návrh na schválení změny fichi
Pro předkládání projektů v roce 2010 byli navrženy fiche č. 5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím a č.2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov. Celková alokovaná částka pro obě Fiche je 3.017.078 Kč.  Vzhledem k výši alokované částky Programový výbor navrhl pro Fichi č.5   částku ve výši 2.017.078,- Kč  a pro Fichi č. 2 částku ve výši. 1.000.000,-Kč. Fiche č. 4 Vybudování technické a dopravní infrastruktury v obcích dle návrhu PV nebude v letošním roce vyhlášena.


 Dále bylo navrženo snížení maximální částky způsobilých výdajů u Fiche č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov  ze 2.000.000,- na 500 000,- opět s ohledem na výši přidělených finančních prostředků.
U Fiche č. 5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím bylo navrženo snížení maximální výše způsobilých výdajů ze 2.000 000,- na 500 000,- a zvýšena minimální částka způsobilých výdajů z 50 000,- na 150 000,-
U Fiche č. 4 Vybudování technické a dopravní infrastruktury v obcích bylo navrženo snížení maximální výše způsobilých výdajů   na částku 1.000 000,- min. výše zůstává zachována.


7. Návrh na svolání VK
Programový výbor navrhl svolání pracovní schůzky Výběrové komise k diskuzi nad preferenčními kritérii MAS u jednotlivých fichí.


8. Schválení aktualizovaných směrnic 
Programový výbor schválil aktualizované směrnice MAS Hradecký venkov.


9. Diskuze Programového výboru
Diskutovalo se průběžně k jednotlivým bodům. V závěru jednání přečetla předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová usnesení a upozornila, že po krátké přestávce následuje jednání Pléna.


 USNESENÍ:
• PV MAS Hradecký venkov  navrhuje plénu MAS v roce 2010  vyhlásit výzvu na předkládání projektů na fiche opatření :
- č. 5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím – alokovaná částka ve výši 2.017.078,- Kč  a
- č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov  – alokovaná částka ve výši. 1.000.000Kč


Odůvodnění :
Důvodem pro vyhlášení pouze 2 fichí je nižší alokovaná finanční částka na realizaci SPL pro MAS HV než bylo počítáno při zpracování SPL
/zajistí kancelář MAS/


• PV MAS Hradecký venkov schvaluje podání žádosti o změnu fiche č. 2 Záchrana a obnova kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov, v části 21.(max. a min. výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace) na snížení max. výše na částku 500.000,- Kč), min. částka zůstává. Žádost bude podána na RO SZIF do konce ledna 2010.
/Zajistí Manažerka I.Horníková./


• PV MAS Hradecký venkov schvaluje podání žádosti o změnu fiche č. 4 Vybudování technické a dopravní infrastruktury v obcích, v části 21.(max. a min. výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace) na snížení max. výše na částku 1.000.000,- Kč), min. částka zůstává. Žádost bude podána na RO SZIF do konce ledna 2010.
/Zajistí Manažerka I.Horníková./

• PV MAS Hradecký venkov schvaluje podání žádosti o změnu fiche č. 5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – Posilování sounáležitosti obyvatel s územím, v části 21.(max. a min. výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace) na snížení max. Výše na částku 500.000,- Kč), (min. částka  výše způsobilých výdajů, ze který je stanovena dotace na částku  150.000,- Kč). Žádost bude podána na RO SZIF do konce ledna 2010.
/Zajistí Manažerka I.Horníková./


•  PV MAS Hradecký venkov podávánávrh na svolání výběrové komise s cílem vyhodnotit stanovená preferenční kriteria MAS dle zkušeností z I. Výzvy.
/Zajistí kancelář MAS/


V Nechanicích dne 21.1.2010
Zapsala: Iva Horníková, manažerka SPL
Ověřila: Ing. Jana Rejlová

 

Jednání Pléna MAS Hradecký venkov
12.1.2010 od 17 hodin – Sovětice.
Přítomni dle prezenční listiny

Program:
1. Zahájení jednání Pléna
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Informace o všech bodech jednání Programového výboru
4. Informace o odstupujících a nových členech MAS Hradecký venkov
5. Návrh na odvolání členů Výběrové komise a dovolení nových členů VK a PV
6. Diskuze

1. Zahájení jednání Pléna
V 17 hodin bylo zahájeno předsedkyní Programového výboru Janou Kuthanovou jednání Pléna.


2. Volba zapisovatele, ověřovatele
 Zapisovatelkou byla  navržena a schválena Iva Horníková a ověřovatelem zápisu Ing. Jana Rejlová.


3. Informace o všech bodech jednání Programového výboru
Plénum bylo informováno o všech bodech jednání a usneseních Programového výboru.


4. Informace o odstupujích a nových členech MAS Hradecký venkov
Iva Horníková informovala Plénum o odstupujích členech MAS. Je to Ing. Jaroslav Malý – fyzická osoba, ARS VIVA a  ZKO Dolní Přím – Probluz. Novými členy, kteří vstoupili do MAS jsou Mgr. Zuzana Sirotková – fyzická osoba, Římskokatolická farnost Nechanice – zastupuje Mgr. Marián Benko , SDH Sovětice – zastupuje Simona Rudavská a Věra Fojtíková předsedkyně Místní organizace svazu důchodců Hořiněves.


5. Návrh na odvolání členů Výběrové komise a dovolení nových členů VK a PV
Plénum navrhlo změnu členů v orgánech Výběrové komise, a to odvolit SK Bystřian Kunčice- zastupuje Zdeněk Šulc a Klub vojenské historie Nový Bydžov, o.s.- zastupuje Luděk Rosůlek, kteří se neúčastní práce ve Výběrové komisi a na jejich místa byli navženi Mgr. Marián Benko a Mgr. Zuzana Sirotková, kteří mají s projekty zkušenosti. Paní Simona Rudavská zastupující SDH Sovětice byla navržena do Programového výboru.

 6. Diskuze
Diskuze probíhala průběžně ke všem bodům program. V závěru jednání proběhla volná diskuze o plánované akci MAS “Zemědělský den”, který se bude konat ve Mžanech 23.9.2010 a zástupci MAS Hradecký venkov si domluvili pracovní schůzku s panem Peškem ředitelem ZAS Mžany v jehož areálu akce proběhne.


V Nechanicích dne 21.1.2010
Zapsala: Iva Horníková, manažerka SPL
Ověřila: Ing. Jana Rejlová