Z Á Z N A M z jednání Správní rady

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 01. 02. 2010

obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 11. 1. 2010
na Obecním úřadě v RoudniciProgram jednání:
1) Plnění Usnesení z minulého jednání SR ze dne 19.10.2009
2) Předběžný přehled čerpání rozpočtu  2009
3) Návrh rozpočtu na rok 2010
4) Směrnice O oběhu účetních dokladů 
5) Návrh na schválení licenční smlouvy a smlouvy o systémové podpoře (SW - vedení účetnictví, pokladna, mzdy)
6) Realizace SPL – informace stav schválených projektů, příprava II.výzvy, změna členské základny MAS, návrhy na změnu členů VK, PV, návrh na změny ve fichích (podklady pro jednání Pléna a PV, kterým přísluší schválení)
7) Jednání o úvěru s Českou spořitelnou a.s., pobočka Hradec Králové
8) Příprava na  jmenování členů SR ze stran zakladatelů – viz  platný Statut společnosti
9) Různé: - návrh na zřízení elektronického bankovnictví Servis 24, informace o zahájení VŘ projekty spolupráce, informace s KS NS MAS KHK a další

Přítomni:  Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jana Rejlová, Iva Horníková, Bedřich Moder, Josef Macháček,   Jiří Pechar   
 
1) Plnění Usnesení z minulého jednání SR ze dne 19.10.2009
- Smlouva o úvěru ve výši 476.053,- Kč,   Smlouva o vyplňovacím právu směnečném  a   Smlouva o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s. byla uzavřena, úvěr byl k 31.12.2009 vyčerpán na realizaci SPL
- Projekty spolupráce s názvy „Bohatství venkova našeho kraje“ a „Dětem pro radost II“ mezi MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina byly podány
- Podán projekt „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“, prozatím nejsou známy výsledky
- S paní Simonou Rudavskou byla uzavřena smlouva na dodávku služeb - účetnictví a mzdy   od 1.1.2010
- Pokladna   pro provádění hotovostních plateb s denním maximálním limitem 20 tis. Kč byla otevřena
- Všechny další úkoly uložené správní radou byly splněny
schváleno všemi přítomnými
2) Předběžný přehled čerpání rozpočtu  2009
PŘÍJMY Kč 
Zůstatek z roku 2008 197 654 z toho 100 tis. Kč dotace na EVVO
Členské příspěvky 42 000 
Příspěvky MŠ na projekt EVVO 38 051 
Provozní dotace KHK 150 000 
Půjčka - J. Pechar 200 000 
Úvěr - spořitelna 476 053 
Půjčka - manažerky 35 000 
Pojistná událost 5 564 mylná platba - převedeno Mikroregion Nechanicko v 4/09
Seminář fa 2 000 fa od Hradeckého venkova za konání semináře
Úroky 130 
PŘÍJMY CELKEM 1 146 452 
VÝDAJE Kč 
EVVO vzdělávání MŠ 141 568 
Provozní dotace 150 216 
SPL - II. etapa 297 844 
SPL  - III. etapa 324 219 
Splátka půjčky - J.Pechar 200 000 
Provozní náklady společnosti 29 605 to co nejde do žádné dotace
VÝDAJE CELKEM 1 143 452 
ZŮSTATEK k 31.12.2009 3 000 


3) Návrh rozpočtu na rok 2010
PŘÍJMY Kč
Zůstatek z roku 2009 3 000
Členské příspěvky 44 000
SPL - II. etapa 09 297 844
SPL - III.etapa 09 324 219
Úvěr SPL - spořitelna 650 000
PS-Dětem pro radost (obce) 2 540 400
PS-Partnerství pro venkov-úvěr 3 335 000
PŘÍJMY CELKEM 7 194 463
 
VÝDAJE Kč
Splátka úvěru - spořitelna 476 053
Splátka půjčky - manažerky 35 000
SPL  754 269
PS - Dětem pro radost 2 540 400
PS - Partnerství pro venkov 3 335 000
Provoz MAS + úroky 53 741
VÝDAJE CELKEM 7 194 463
schváleno všemi přítomnými

4) Směrnice společnosti 
Aktualizované návrhy směrnic byly odeslány k připomínkování členům SR dne 8.12.2009, nejsou žádné připomínky. Návrhy jsou schváleny.
schváleno všemi přítomnými

5) Návrh na schválení licenční smlouvy a smlouvy o systémové podpoře (SW - vedení účetnictví, pokladna, mzdy)
Po diskusi ohledně licenční smlouvy byla pověřena paní Jana Kuthanová jednáním o úpravách smlouvy. Smlouvu podepíše předseda společnosti J.Pechar. Na schválené projekty spolupráce (Dětem pro radost, Partnerství pro venkov) budou s paní S.Rudavskou uzavřeny samostatné dohody (DPP, DPČ) na vedení účetní agendy, zpracování podkladů pro finanční vypořádání včetně jednání se SZIF. 
schváleno všemi přítomnými


6) Realizace SPL
J.Kuthanová a I.Horníková informovaly o průběhu administrace schválených projektů, přípravě na II.výzvu, změnách členské základny MAS, návrhu na změnu členů VK, PV, návrhu na změny ve Ficích. Jednalo se předběžné informace, tyto podklady bude projednávat a rozhodovat o nich PV, případně Plénum MAS.


7) Jednání o úvěru s Českou spořitelnou a.s., pobočka Hradec Králové
Na základě schváleného rozpočtu společnosti na rok 2010 byla J.Kuthanová pověřena jednáním s Ing. Stránským, zástupcem České spořitelny a.s. pobočka Hradec Králové o úvěru na realizaci SPL MAS Hradecký venkov v částce 650 tis. Kč a jednáním   o úvěru  ve výši 3 mil. Kč na projekt spolupráce Partnerství pro venkov.
schváleno všemi přítomnými
 

8) Příprava na  jmenování členů SR ze stran zakladatelů – viz  platný Statut společnosti
J. Kuthanová upozornila na nutno připravit v orgánech zakládajících členů návrh na jmenování členů správní rady neboť 3.5.2007 uplyne tříleté funkční období.

9) Různé
- I.Horníková navrhuje zřídit elektronické bankovnictví Servis 24 k běžnému účtu, SR souhlasí, zařídí J.Kuthanová, I.Horníková
schváleno všemi přítomnými

- J.Kuthanová informovala o činnosti KS NS MAS KHK
- M.Součková informovala o volbách do předsednictva Krajského Spolku pro obnovu venkova
- J.Rejlová informovala o postupu prací na projektech spolupráce přijatých k financování
: Dětem pro radost – obce si na základě dodatků ke stávající smlouvě o partnerstv předfinancují svůj podíl na projektu ve výši cca 130 tis. Kč
: Partnerství pro venkov – Hradecký venkov celý projekt předfinancuje ve výši cca 3,335 mil. Kč, Město Nechanice a svazky obcí uhradí svůj podíl na projektu vč. příslušného podílu na úrocích z úvěru,  všichni si projednají ve svých orgánech, Z: SR, T: do konce ledna

 

 U S N E S E N Í :

Správní rada schvaluje:
• Plnění usnesení z minulého jednání
• Návrh rozpočtu na rok 2010
• Směrnice společnosti
• Přijetí úvěru od České spořitelny a.s.  ve výši 650 000,- Kč na realizaci SPL
• Přijetí úvěru od České spořitelny a.s.  ve výši 3 mil. Kč   na realizaci projektu spolupráce Partnerství pro venkov
• Uzavření DPP s paní Simonou Rudavskou na  vedení účetní agendy, zpracování podkladů pro finanční vypořádání včetně jednání se SZIF  projektu spolupráce „Partnerství pro venkov“ ve výši ....,- Kč.
• Uzavření DPČ s paní Simonou Rudavskou na  vedení účetní agendy, zpracování podkladů pro finanční vypořádání včetně jednání se SZIF  projektu spolupráce „Dětem pro radost“ ve výši ....,- Kč.
• Zřízení elektronického bankovnictví Sevis 24 k běžnému účtu společnosti

Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou   jednáním o přijetí úvěru ve výši 650 tis. Kč na realizaci SPL s Českou spořitelnou a.s.
• J. Kuthanovou   jednáním o přijetí úvěru   ve výši 3 mil. Kč na projekt spolupráce Partnerství pro venkov
• J.Pechara podpisem smlouvy na realizaci projektu spolupráce s názvem „Partnerství pro venkov“
• I.Horníkovou přípravou podkladů nutných k podpisu smlouvy na realizaci  PS „Partnerství pro venkov“
• J.Kuthanovou a I.Horníkovu zajištěním elektronického bankovnictví Servis 24 k běžnému účtu společnosti


 

V Nechanicích dne  12.1.2010 
Zapsala:   Jana Rejlová