Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 19.10. 2009 na Městském úřadě v Nechanicích

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 03. 11. 2009Program jednání:
1) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 476.053,- Kč
2) Návrh na schválení Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném 
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
5) Návrh na schválení účasti MAS Hradecký venkov v projektech spolupráce:
Bohatství našeho kraje - jako partnerská MAS, koordinační MAS  Podchlumí o.s.
Dětem pro radost II – jako partnerská MAS, koordinační MAS  Společná Cidlina o.s.
6) Návrh na podání projektu „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“ 
7) Účetnictví a mzdy pro o.p.s. – výběr dodavatele
8) Pokladna o.p.s – návrh na otevření pokladny
9) Zhodnocení I. Výzvy
10) Informace o jednání se SZIF
11) Příspěvky na činnost MAS   
12) Další informace – společnost přátelská rodině
 

Přítomni:  Jana Kuthanová, Miroslava Součková, Jana Rejlová, Iva Horníková, Bedřich Moder, Josef Macháček,   Jiří Pechar    

1) Návrh na schválení Smlouvy o úvěru ve výši 476.053,- Kč
2) Návrh na schválení Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném 
3) Návrh na schválení Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu 
- výše uvedené smlouvy jsou součástí úvěru, pokud chceme čerpat úvěr, musí být podepsány všechny tři smlouvy
- J.Pechar upozornil na skutečnost, že směnka nemá uvedenu žádnou částku
- Ing. Stránský z České spořitelny telefonicky podal vysvětlení
- J. Pechar tyto smlouvy odmítl podepsat jako statutární zástupce
- smlouvu podepíší členky SR - J.Kuthanová a J.Rejlová
HLASOVÁNÍ: 5 PRO, 1 PROTI (Pechar)

4) Podpisové vzory k úvěrovému účtu
- podpisové právo budou mít J.Kuthanová, J.Rejlová, I.Horníková
- vždy 2 podpisy + razítko
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

5) Návrh na schválení účasti MAS Hradecký venkov v projektech spolupráce
- k 26.10.2009 možno podat další projekty spolupráce, jsou připravovány 2 projekty
- Bohatství venkova našeho kraje - jako partnerská MAS, koordinační MAS  Podchlumí o.s., náklady pro HV cca 335 tis. Kč/dotace pro HV cca 300 tis. Kč (mobilní stánek pro výstavy, plátěný mobilní stánek, stůl, židle, stojan na propagační materiály, dataprojektor, notebook, plátno, roll-up banner, videokamera, propagační materiály a předměty projektu
- Dětem pro radost II – jako partnerská MAS, koordinační MAS  Společná Cidlina o.s., náklady pro HV 2 195 tis. Kč/dotace 1 953 tis. Kč (4 hřiště – 2 Nechanice, 1 Hořiněves, 1 Boharyně a 7 interaktivních tabulí), partneři projektu si předfinancují svůj podíl
- oba projekty budou podány, podklady pro KMAS budou připravovat J.Rejlová a I.Horníková
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

- J.Pechar navrhl, aby o výsledcích projektu resp. kde budou umístěny interaktivní tabule rozhodovala správní rada
HLASOVÁNÍ: 2 PRO (Pechar, Moder), 4 PROTI (Kuthanová, Součková, Rejlová, Macháček)

- J.Kuthanová navrhla, aby o tomto rozhodovala koordinační pracovní skupina
HLASOVÁNÍ: 4 PRO (Kuthanová, Součková, Rejlová, Macháček), 2 PROTI (Pechar, Moder)

 

6) Návrh na podání projektu „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“ 
- I.Horníková připravuje kulturní projekt zaměřený na cílovou skupinu senioři a zdravotně postižení – na území by v roce 2010 proběhlo 10 kulturních a vzdělávacích akcí, jedním z cílů je oslovit další cílovou skupinu v území a  zviditelnit  MAS
- z dotace by byly hrazeny náklady na pronájem sálů, lektorné a materiál, obce by hradily dopravu a některé pronájmy
- celkové náklady projektu činí cca 270 tis. Kč z toho dotace 200 tis. Kč
- termín podání žádosti: 5.11.2009, I.Horníková projekt dopracuje a připraví k podání žádosti o dotaci
- případné připomínky a doplnění zaslat I.Horníkové do 23.10.

7) Účetnictví a mzdy pro o.p.s. – výběr dodavatele
- objem účetnictví se realizací SPL výrazně zvýšil, SZIF požaduje specifické  podklady, které nevyplývají ze zákona o účetnictví a je nutné, aby účetní alespoň jednou za 14 dní byla po celý den k dispozici kanceláři MAS, proto bylo provedeno poptávkové řízen a k dnešnímu dni byly předloženy 2 nabídky:
1. Marek Vlastník – měsíční paušál 7 378,- Kč od 1.1.2010 cena 7 440,- Kč
2. Simona Rudavská – měsíční paušál 4 760,- Kč
- Návrh: od 1.1.2010 bude vést účetnictví firmy paní Simona Rudavská
HLASOVÁNÍ: 5 PRO (Kuthanová, Součková, Rejlová, Moder, Macháček), 1 zdržel se (Pechar)
- I.Horníková zařídí vyrozumění obou uchazečů

8) Pokladna o.p.s – návrh na otevření pokladny
- některé platby byly prováděny v hotovosti a poté proplaceny na účet zaměstnance – toto dle pokynu SZIF nelze
- I.Horníková vzhledem ke stavu finančních prostředků na účtu společnosti prozatím platí nezbytné výdaje v hotovosti
- pokladna bude otevřena co nejdříve, pokladníkem bude I.Horníková, pokladní limit činí 20 tis. Kč 
- doklady týkající se realizace SPL budou schvalovat J.Kuthanová, J.Rejlová
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

- do konce roku bude  veden ručně pokladní deník, od 1.1.2010 v účetním programu
- I.Horníková připraví směrnici pro vedení pokladny a oběh účetních dokladů

9) Zhodnocení I. Výzvy provedla J. Kuthanová, výsledná tabulka po jednání VK

Číslo projektu Žadatel Název projektu Požadovaná dotace v Kč Přidělená dotace v Kč
 1/03/2009 RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany 401 815 401 815
 1/06/2009 Obec Praskačka Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice 296 486 296 486
 1/13/2009 Obec Roudnice Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice 378 000 378 000
 1/10/2009 Obec Velichovky Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí 247 995 247 995
 1/08/2009 Obec Nechanice Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice 219 327 219 327
 1/12/2009 Obec Stračov Výměna oken v MŠ Stračov 378 000 378 000
 1/04/2009 TJ Sokol Hořiněves Fasáda sokolovna Hořiněves 429 471 429 471
 1/01/2009 Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice 157 508 157 508
 1/14/2009 Sbor dobrovolných hasičů Sovětice Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády 309 803 309 803
 1/07/2009 MS Libčanská dubina Modernizace sportovní brokové střelnice 432 000 218 678
 1/09/2009 Obec Kratonohy Rekonstrukce objektu klubovny 291 176 0
 1/11/2009 Obec Neděliště Středisko pro volnočasové aktivity 278 050 0
 1/05/2009 Obec Hořiněves Výměna vrat hasičské zbrojnice Hořiněves 117 000 0
 1/02/2009 Obec Libčany Dokončení a vybavení posilovny 410 427 0
    3 037 083


- školení pro úspěšné žadatele na téma „výběrová řízení“, zajistí I.Horníková
HLASOVÁNÍ: 6 PRO

10) Informace o jednání se SZIF
- Hradecký venkov mají ing. Vítěz a ing. Rabas
- jednání nejsou jednoduchá, nutno se přizpůsobit požadavkům SZIF
- 23.10. předávají J.Kuthanová a I.Horníková projekty vybrané v rámci 1. Výzvy

11) Příspěvky na činnost MAS   
 )
- J.Kuthanová a I.Horníková připraví na příští jednání podklady

12) Další informace – Společnost přátelská rodině
dne 29. září 2009 nominovalo Mateřské centrum Nechanice MAS Hradecký venkov o.p.s. na ocenění Společnost přátelská rodině. 12. října 2009 zasedala na Krajském úřadě v Hradci Králové porota, která rozhodla  o udělení certifikátu Společnost přátelská rodině naší společnosti. Slavnostní předávání certifikátů proběhne v pondělí 2. listopadu 2009 od 13,00 hod ve Studiu Beseda Klicperova divadla v Hradci Králové.   Součástí slavnostního programu bude i prezentace oceněných společností. Prezentaci zajistí I.Horníková. Předávání se zúčastní J.Pechar a H.Jarošová  


U S N E S E N Í :

Správní rada schvaluje:
• uzavření   Smlouvy o úvěru ve výši 476.053,- Kč,   Smlouvy o vyplňovacím právu směnečném  a   Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu  dle předložené nabídky České spořitelny a.s.
• podpisové právo k úvěrovému účtu pro J.Kuthanovou, J.Rejlovou a I.Horníkovou. Vždy 2 podpisy + razítko společnosti.
• podání projektů spolupráce s názvy „Bohatství venkova našeho kraje“ a „Dětem pro radost II“
• podání projektu „Venkovská kultura pro seniory a zdravotně postižené“
• paní Simonu Rudavskou od 1.1.2010 jako dodavatelku služeb- účetnictví a mzdy pro společnost
• otevření poklady pro provádění hotovostních plateb s denním maximálním limitem 20 tis. Kč

Správní rada pověřuje:
• J. Kuthanovou a J. Rejlovou podpisem těchto smluv o úvěru s Česko spořitelnou a.s.
• realizací projektů spolupráce příslušné  koordinační skupiny v souladu s uzavřenými smlouvami o spolupráci
• I. Horníkovou vedením pokladny společnosti a vypracováním příslušných směrnic
• J. Kuthanovou a J.Rejlovou podpisováním dokladů souvisejících s realizací SPL
• I.Horníkovou zajistit školení na téma „výběrová řízení“

V Nechanicích dne  19.10. 2009 
Zapsala:   Jana Rejlová