ZÁPIS z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., konaného dne 15. října 2009 na Zámku Hrádek u Nechanic

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Výběrová komise, Vydáno dne: 03. 11. 2009Program jednání:
• Hodnocení přijatých projektů v rámci 1. Výzvy
• Diskuze, Usnesení, Závěr

Přítomni: viz. prezenční listina

 Jednání komise zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně Programového výboru MAS. 

Všichni hodnotitelé obdrželi ve středu 14.10.2009 elektronicky od paní Ivy Horníkové tabulku se všemi hodnoceními a návrh pořadí hodnocených projektů dle celkového součtu bodů všech 3 hodnotitelů.

Určení zpravodajové představili jednotlivé hodnocené projekty ostatním kolegům, další 2 hodnotitelé příslušného projektu dle potřeby tento výklad doplnili a závěrem se shodli na celkovém počtu bodů a pořadí projektu.

  Po představení a vyhodnocení všech projektů byla sestavena  konečná  tabulka dle celkového počtu přidělených bodů a k plné podpoře tj. přidělení celé požadované dotace bylo vybráno 9 projektů:
 
Číslo projektu Žadatel Název projektu Přidělená dotace
v Kč
 1/01/2009 Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice 157 508
 1/03/2009 RMC Lhota pod Libčany Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany 401 815
 1/04/2009 TJ Sokol Hořiněves Fasáda sokolovna Hořiněves 429 471
 1/06/2009 Obec Praskačka Zázemí pro kulturní a společenské aktivity -  místní část Krásnice 296 486
 1/08/2009 Obec Nechanice Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice 219 327
 1/10/2009 Obec Velichovky Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí 247 995
 1/12/2009 Obec Stračov Výměna oken v MŠ Stračov 378 000
 1/13/2009 Obec Roudnice Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice 378 000
 1/14/2009 Sbor dobrovolných hasičů Sovětice Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády 309 803


Do 3 037 083,- Kč - celkové alokované částky na vyhlášenou fichi 5. zbývá 218 678,- Kč. Komise navrhuje podpořit částečně projekt MS Dubina – místo požadované dotace  432 000,- Kč zbývající částkou 218 678,- Kč.

Po diskusi o náhradnících pan Karel Žabka navrhuje vybrat druhého náhradníka, který realizuje celou zbylou částku, bez ohlednu na pořadí.  Navrhuje dát hlasovat o tom -  MS Dubina bude nabídnuta pokrácená částka dotace a pokud to odmítnou, tak posunout na druhé místo Obec Kratonohy a nabídnout jim zbylou částku 218 678,- Kč, druhý    náhradník Obec Neděliště.

HLASOVÁNÍ:
PRO: 5 (Pečenková, Žabka, Pešek, Moder, Petrusová)
PROTI: 1 (Šenk)
ZDRŽEL SE:  0
 
Paní Horníková připraví podklady pro proplacení odměny členům výběrové komise.

 
ZÁVĚR:
Komise po vyhodnocení všech projektů a vzájemné diskusi všech skupin hodnotitelů, potvrdila pořadí vybraných projektů do výše alokované částku pro vyhlášenou fichi s tím, že pro projekt č. 7 (MS Dubina) navrhuje snížení požadované dotace na částku 218 678,- Kč a po hlasování stanovila pořadí náhradníků: 1. Obec Kratonohy, 2. Obec Neděliště.

 

V Nechanicích dne 16.10.2009
Zapsala: Jana Rejlová