Z Á Z N A M z jednání výběrové komise MAS Hradecký venkov, konaného dne 8.10. 2009 na Obecním úřadě v Mokrovousích

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: - Výběrová komise, Vydáno dne: 03. 11. 2009Program jednání:
1. Informace kanceláře MAS
2. Upřesnění systému rozdělení projektů
3. Rozdělení projektů mezi hodnotitele
4. Stanovení dalšího postupu a termínu dalšího setkání 

Přítomni: Naďa Petrusová, Jana Pečenková, Karel Žabka, Bedřich Moder, Ivan Šenk, Jan Pešek
Omluveni: Miriam Bendová, Zdeněk Šulc, Luděk Rosůlek
 
1. Informace kanceláře MAS
   Předsedkyně programového výboru Jana Kuthanová a manažerka SPL Iva Horníková informovaly výběrovou komisi o průběhu přijímání projektů, o jejich počtu a finanční výši dotace, kterou předkladatelé požadují. Členové výběrové komise byli informováni o návrhu odměňování výběrové komise, který bude předložen správní radě ve výši 500 Kč za ohodnocení jednoho projektu.

2. Upřesnění systému rozdělení projektů  
   Členům výběrové komise byl vysvětlen systém rozdělení jednotlivých projektů a byly seznámeni s hodnotící tabulkou, která jim bude zaslána emailem nejpozději následující den.
Hodnotící tabulka byla schválena šesti hlasy. 

3. Rozdělení projektů mezi jednotlivé hodnotitele
   Podle systému schváleného v SPL došlo k rozdělení projektů šesti hodnotitelům a zároveň byl určen zpravodaj každého projektu. Ostatní nepřítomní členové výběrové komise se před jednáním omluvili. Bylo schváleno všemi šesti hlasy, že projekty nebudou k obodování rozdělovány hodnotitelům, kteří nejsou přítomní na tomto jednání.  

3. Stanovení dalšího postupu a termínu dalšího setkání
   Postup výběrové komise je následující: Do 14.10. do 17:00 hod odešlou hodnotitelé emailem vyplněné hodnotící tabulky do kanceláře MAS manažerce Ivě Horníkové. 15.10 se ve 14:00 hodin výběrová komise sejde v kanceláři zámku Hrádek u Nechanic k definitivnímu určení pořadí jednotlivých projektů. Na toto jednání připraví Iva Horníková na základě zaslaných výsledných hodnocení  tabulku obodování jednotlivých projektů jako podklad pro definitivní rozhodnutí o výsledku, který bude předán programovému výboru ke schválení.

V Mokrovousích dne 8.10.2009
Zapsala:   Jana Pečenková