Harrachové a Rohrau – historie a současnost

Autor: Ivan Šenk <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 25. 08. 2009

V titulatuře hrabat z Harrachů se také ještě uvádí „na Rohrau“, nebo také „na Roravě“ (německy je psáno „Graf von Harrach zu Rohrau“). Dovolte mi tedy přiblížit vám trochu rakouské historie tohoto rodu a zmínit též i několika větami jeho současnost.Počátky Rohrau nejsou přesně známy, nicméně v některých pramenech ze 13. století vystupuje Dietrich von Rohrau ze šlechtického rodu Lichtenštejnů. Podle titulu z Rohrau se dá usoudit, že zde stával hrad nebo pevnost. Dalšími vlastníky Rohrau byli pánové ze Stadecku. Rodina vymřela po meči a jediná dcera posledního pána byla provdána za hraběte Ulricha z Montfortu, který si tímto činil nároky na Rohrau.

Mezitím bylo ovšem panství svěřeno hraběti Hermannovi von Cilli jako říšskému leníku. Roku 1404 hrabě z Montfortu dostává panství Rohrau darem od protikrále Ruprechta Falckého. 120 let zůstalo panství majetkem hrabat z Montfortu, kteří je i s pevností roku 1562 prodali Leonardovi III. z Harrachu. Roku 1525 dal král Ludvík Jagellonský  povolení k tomu, aby mohl Leonard získat také tu část panství, která spadala do uherské oblasti. Od císaře obdržel Leonard III. právo nazývat sebe a své potomky přídomkem z Rohrau. Od té doby bylo Rohrau základním a výchozím majetkem Harrachů, kteří své panství postupně rozšiřovali. S počátkem války proti Turkům (roku 1593) přišly na Rohrau a jeho okolí těžké časy.

V průběhu bojů byl zámek silně poškozen, takže v polovině 17. století vypadal jako ruina. Až roku 1668 začal tehdejší majitel Ferdinand Bonaventura zámek obnovovat. Z původní středověké „pevnosti Rorow“ bychom dnes už nic nepoznali. Pravděpodobně syn prvního Harracha na Rohrau, Leonard IV., nechal přestavět středověkou pevnost v renesanční vodní zámek.

Dnešní vzhled zámku se v podstatě navrací k renesanční podobě, kterou lze vidět na rytině od kartografa Georga Matthaeuse Vischera z roku 1672. V této době byly zároveň zřízeny hospodářské budovy jako představba vlastního zámku. Tyto hospodářské budovy lze dnes vidět v jejich původní podobě. Teprve v pozdější době byl hlavní vchod veden v hlavní zámecké ose, nikoli v jižní věži představby a pokračující dále přes dřevěný most, jak je vidět právě na již zmiňované rytině. Původně třípatrový střední rizalit nad vchodem byl roku 1688 nahrazen vysokým dřevěným střešním světlíkem.


 Poslední přestavba, která dala zámku dnešní podobu, následovala v letech 1776 – 1777 za Leonarda IX. z Harrachu. S přestavbou začal v té době nejvýznamnější vídeňský architekt Andreas Zach. Třípatrový střední rizalit nad vchodem severního traktu byl opět přizpůsoben dvouposchoďové budově. Zároveň byla přestavěna schodiště a plochy středního a rohového rizalitu, původně zacloněné opevněním. Fasáda zámku je jednou z mála ukázek josefínské architektury v Rakousku.


Do konce II. světové války byl zámek sídlem různých členů rodiny Harrachů. Během válečných zmatků a následného obležení ruskými oddíly byly místnosti upraveny k zemědělským účelům. Roku 1966 byl vypracován plán, podle kterého byla harrachovská obrazová galerie převedena z paláce Harrachů ve Vídni právě do Rohrau. Proto byla také naplánována velkorysá obnova a generální sanace, která zámek zachránila před nevyhnutelným rozkladem. V roce 1970 mohla být světoznámá a největší rakouská soukromá sbírka převezena do od základů opraveného Rohrau. Od té doby přicházejí ročně tisíce kulturymilovných návštěvníků na Rohrau, aby si prohlédli tento kunsthistorický klenot. Toto vše se podařilo především zásluhou současné majitelky Rohrau Stephanie hraběnky z Harrachu (*1917), která nechala přenést obrazovou sbírku do současných místností.


Dolnorakouské městečko Rohrau leží asi 50 km východně od Vídně. Kromě harrachovského zámku a jeho bohatých sbírek je významné také tím, že se zde narodil slavný hudební skladatel Joseph Haydn (1732 – 1809). Haydnův otec byl v Rohrau rychtářem a jeho matka sloužila u Harrachů v zámecké kuchyni. Harrachové si Josepha Haydna velmi vážili a nechali mu v Rohrau postavit pomník ještě za jeho života. V letošním roce si připomínáme 200. výročí úmrtí tohoto významného umělce. Na jeho počest se na zámku v Rohrau již v červnu konaly Haydnovy slavnosti a ve Vídni proběhne během letošního roku asi 1500 oslavných akcí!


Ivan Šenk 7/2009 (s použitím propagačních materiálů zámku Rohrau a jejich překladů od Mgr. R. Tibitanzlové).