Zápis z jednáni Pléna MAS Hradecký venkov o.p.s. konaného 22.6.2009 na obecním úřadě ve Velichovkách od 17 hodin

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Plénum, Vydáno dne: 25. 06. 2009Přítomni dle prezenční listiny

Program:
1. Přivítání přítomných
2. Informace z Mze ČR ( MAS)
3. Projednání výroční zprávy o.p.s.Hradecký venkov
4.  Výsledky jednání programového výboru
5. Prezentace Fiche vybrané programovým výborem
6. Prezentace administrativních postupů
7. Diskuze k bodům 2 – 6
8. Prezentace projektů spolupráce
9. Diskuze
10. Závěr

Předseda správní rady  zahájil jednání Pléna a přivítal přítomné. Poté předal slovo  předsedkyni Programového výboru  Janě Kuthanové. Ta seznámila přítomné členy s bodovým hodnocením Strateagického plánu Leader MAS Hradecký venkov v Programu rozvoje venkova. Informovala o snížené alokaci na cca 3 659 137Kč na rok  a s  výsledky jednání na Mze ČR. Další jednání o podmínkách pro +32 MAS vybranými nad rámec původně plánovaných se uskuteční na Mze ČR dne 26.6.2009. Na jednání se zúčastní p.J.Kuthanová.
Členové Pléna obdrželi tištěný finanční plán na celé období dle SPL.


Dalším bodem bylo projednání Výroční zprávy za rok 2008, kterou prezentovala Iva Horníková. Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.
Dále Jana Kuthanová informovala o výsledcích jednání Programového výboru. Kdy Programový výbor vybral k výzvě Fichi č. 5. Členové pléna byli seznámeni s důvody pro výběr fiche č.5 k výzvě v roce 2009.


Fiche č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov, č.4 Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích a vybraná Fiche  č.5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti  - posilování sounáležitosti obyvatel  s územím, původně zahrnuty ve finančním plánu k vyhlášení byli prezentovány plénu. Poté proběhla krátká diskuse k tématu.
Po diskusi Jana Kuthanová prezentovala Administrativní postupy, zatím s orientačním časovým rozvrhem. Ten bude upřesněn po podpisu Dohody. Dále byl vysvětlen výběr projektů a bodové hodnocení. Po krátké diskusi proběhlo hlasování o návrhu PV na vyhlášní Fiche č. 5, návrh byl jednomyslně schválen.

Na závěr Pléna prezentovala Ing. Jana Rejlová dva projekty spolupráce“ Dětem pro radost“ a „ Partnerství pro venkov“. Projekty byly podány společně s MAS Společná CIDLINA o.s.  K tomuto tématu proběhla diskuse, kdy se řešila výše finančních prostředků na přípravu a koordinaci projektu. Dále se členové Pléna zajímali o další možnosti Projektů spolupráce. Padlo zde několik zajímavých návrhů na možnou realizaci dalšího Projektu spolupráce.


Usnesení Pléna MAS:
-  Plénum MAS HV projednalo výroční zprávu o činnosti o.p.s.Hradecký venkov za rok 2008 a konstatuje, že k výroční zprávě za r.2008 nemá připomínek

- Plénum MAS HV vzalo na vědomí návrh PV a schvaluje jeho záměr. Ukládá kanceláři MAS připravit výzvu na předkládání projektů na fiche opatření č.5: 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím, tak aby byly splněny všechny administrativní postupy dle SPL a požadavků SZIF.