Zápis z jednáni Programového výboru

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 25. 06. 2009

Zápis z jednáni Programového výboru konaného 22.6.2009 na obecním úřadě ve Velichovkách od 16 hodinPřítomni: předsedkyně Jana Kuthanová, Ing. Jana Rejlová, Mgr. Hana Jarošová, Ing. Ivan Horák, Mudr. František Hošek, Josef Karel, Pavel Mrkvička. 
Usnášení schopných bylo 7 členů - tj.60% členů Programového výboru.
Program:
1. Přivítání
2. Informace z jednání SZIF
3. Prezentace  Fichí
4. Prezentace administrativních postupů
5. Diskuze k bodům 2 - 4
6. Návrh usnesení diskuse
7. Hlasování
Programový výbor přivítala jeho předsedkyně Jana Kuthanová. Seznámila přítomné členy s bodovým hodnocením MAS Hradecký venkov v Programu rozvoje venkova. Informovala o snížené alokaci cca 3 659 137Kč na rok pro naší MAS a se závěry jednání na Mze ČR. Členové Programového výboru obdrželi tištěný finanční plán na celé období dle SPL.
J. Kuthanová prezentovala Fiche č. 2 Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví na území MAS Hradecký venkov, č.4 Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích, č.5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti  - posilování sounáležitosti obyvatel  s územím  a administrativní postupy, kdy bylo zřejmé, že není možné dodržet termíny, tak jak byly schváleny v SPL a bude nutné zažádat o změny administrativních postupů. Dále Jana Kuthanová představila vzorovou výzvu.

Poté proběhla diskuse k bodům 2 – 4, kdy postupně na otázky odpovídali Jana Kuthanová a Ing. Jana Rejlová.


Po proběhlé diskusi byl sestaven návrh usnesení:


Návrh usnesení Programového výboru:
- PV MAS HV navrhuje plénu MAS v roce 2009 vyhlásit výzvu na předkládání projektů na fiche opatření č.5 0bnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím.
Odůvodnění :
Finanční plán pro r.2009 počítal s vyhlášení 3 fichí opatření tj.
- Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví (č.2),
- Vybudování dopravní a technické infrastruktury (č.4), 
- Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti (č.5)


Důvodem pro vyhlášení pouze jedné fiche je nižší alokovaná finanční částka na realizaci SPL pro MAS HV než bylo počítáno při zpracování SPL a krátký časový prostor pro administrativní postupy spojené s vyhlášením výzvy, výběrem projektů výběrovou komisí a předložením na SZIF.
Návrh usnesení byl progrmovým výbor schválen všemi hlasy přítomných členů.


Ing. Jana Rejlová prezentovala podané projekty  Spolupráce, a to „ Dětem pro radost“ a „ Partnerství pro venkov“. A představila další možnosti spolupráce mezi MAS.
Jednání ukončila Jana Kuthanová a pozvala přítomné na jednání Pléna.