Životopis osvíceného pana hraběte, stavitele zámku Hrádek u Nechanic

Autor: Ivan Šenk <>, Téma: - Památky a cyklotrasy na území MAS, Vydáno dne: 10. 06. 2009

Letos si připomínáme 210. výročí od jeho narození a 170 let od položení základního kamene ke stavbě zdejšího zámku (1839).

Jeho Osvícenost František Arnošt hrabě z Harrachu, na Rohrau a Tannhausenu, svobodný pán na Pruggu a Pürhensteinu, se narodil 14. prosince 1799 ve Vídni. 

 harach II

Po absolvování studií práv byl roku 1821 jmenován praktikantem na okresním úřadě, c.k. komořím a roku 1825 byl pak jmenován dvorním koncipistou. V roce 1825 byl přidělen  k mimořádnému vyslanci knížete Esterházyho, jehož jako c.k. komoří doprovázel  ke korunovaci francouzského krále do Remeše.

V roce 1827 byl 29. května panem knížetem Alexandrem z Hohenlohe oddán s jasnou paní princeznou Annou Marií Terezií Eleonorou z Lobkovic, vévodkyní na Roudnici (narozenou 22. ledna 1809) v knížecí schwarzenberské domácí kapli ve Vídni. 14. prosince 1838 převzal po smrti svého urozeného pana otce vedení rodového domu a panství. V tom samém roce také zakoupil statek Stračov spolu se Lhotou  a Čeňovem, v roce 1850 statek Barchov, roku 1854 statek Zvíkov a v roce 1856 pražský dům. Oproti tomu prodal v roce 1842 statek Velké Březno tehdejšímu českému nejvyššímu purkrabímu hraběti Karlu Chotkovi a v roce 1876 doménu Šluknov. S nejvyšším c.k. schválením rozšířil dne 2. dubna 1862 doménou Sadová a svobodnými statky v Jilemnici, statkem Petrovice, Kunčice, Stračov, Barchov a 8. srpna 1874 statkem Zvíkov český rodinný fideikomis. V roce 1862 postavil cukrovar v Sadové.

Kromě nádherného zámku Hrádku vystavěl rodinnou hrobku v  Branné, v padesátých letech nechal zrestaurovat skvostný majorátní palác ve Vídni a zámek Prugg, v němž jednu dobu pobýval celý císařský dvůr.

Jeho Osvícenost byla po mnoho let prezidentem české živnostenské jednoty, předvolební rady dráhy Pardubice – Liberec, dolnorakouské zahradnické společnosti, v roce 1851 členem poroty na světové výstavě v Londýně. Roku 1854 byl zástupcem rakouské vlády na mnichovské živnostenské výstavě, v roce 1862 zástupcem c.k. vídeňské zemědělské společnosti na londýnské světové výstavě a členem rakouské výstavní komise v Londýně. Na všech světových výstavách v Londýně, Paříži, Vídni a Filadelfii byly také předvedeny výrobky sklárny Nový svět. Jako uznání velkých zásluh v pozvednutí národního průmyslu, živností a mnoha prospěšných služeb, které prokázal státu, byl Jeho Osvícenost 5. června 1854 jmenován císařským tajným radou a krátce na to byl (27. dubna 1854) vyznamenán řádem železné koruny 1. třídy. V tomtéž roce obdržel velký kříž královského saského Albrechtova řádu a v tom samém roce mu byl udělen čestný kříž suverénního řádu johanitů.

V roce 1861 byl Jeho Osvícenost povolán do panského domu královským listem z 18. 4. jako dědičný člen. V roce 1862 byl Jeho Majestátu propůjčen řád zlatého rouna. Roku 1861 byl také fideikomisními velkostatkáři zvolen do pražského zemského sněmu. Byl rovněž členem sněmu v době, kdy do něj při volbách pronikla národní a státoprávní opozice. Jeho vlastenecké zásluhy byly také připomenuty vzpomínkami ctěných občanů a čestných členů mnoha měst a obcí. Také nelze opomenout jemu adresované díky a psaní od vrchních říšských a zemských představitelů připomínající jeho vlastenecké, loajální a obětavé chování. Při tomto dlouholetém, ušlechtilém a mocném působení byl Jeho Osvícenost všemožně podporován nejlepšími silami svou manželkou a osvícená rodina se letos dožila (29. května) slavné oslavy zlaté svatby vysoce urozeného manželského páru, jejž opatruj Bůh se všemi svými milostmi.

JUDr. Karel Špaček


(Z „Kroniky zámku Hrádek“, sepsané v roce 1877, přeložila a upravila Mgr. Radka Tibitanzlová