Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 31.3.2009 na Městském úřadě v Nechanicích

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 01. 04. 2009

Program jednání:
1) Aktuality z jednání KS a NS MAS
2) Projekt spolupráce s MAS Společná Cidlina
3) RůznéPřítomni:    Josef Karel, Jana Kuthanová, Josef Macháček, Bedřich Moder, Jana Pečenková,   Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková
 
1) Aktuality z jednání KS a NS MAS
 J. Kuthanová informovala o jednání ohledně ustanovení Krajské sítě MAS Královéhradeckého kraje a přípravě tzv. krajského Leaderu.
 M.  Součková informovala o setkání Národní sítě MAS.

2) Projekt spolupráce s MAS Společná Cidlina
 Projekty spolupráce z PRV společně s MAS Společná Cidlina
J.Kuthanová seznámila přítomné s návrhem Smlouvy o národní spolupráci mezi Společnou Cidlinou o.s. a Hradeckým venkovem o.p.s.
Projekt „Dětem pro radost“ (dětská hřiště), celkové náklady akce 5 mil. Kč; dotace 90%
? náklady na přípravu a realizaci akce budou rozděleny na polovinu, každá MAS 70 tis. Kč na přípravu a 100 tis. Kč na realizaci projektu
? na dětská hřiště zbývá pro každou MAS 2 330 tis. Kč
? žádost zpracuje paní Bittnerová z MAS Společná Cidlina  ve spolupráci s naší MAS
? obce musí hřiště v celé částce předfinancovat – tzn. obec vloží peníze na účet MAS a po obdržení platby od SZIF bude vrácena obci poskytnutá dotace
? typizované hřiště (buď  za 126 tis. Kč nebo 294 tis. Kč) – obec si vybere z nabídky, která jim přijde e-mailem
? hřiště musí být nové, na pozemku ve vlastnictví obce (bude se dokládat LV)
? s obcemi se budou uzavírat partnerské smlouvy, smlouvy o pronájmu a smlouvy o údržbě
? žádosti se budou podávat v červnu, doba realizace 18 měsíců, tzn. termín realizace resp. výstavby hřišť bude jaro – léto 2010
? z MAS HV nominovány do koordinační skupiny –   J. Kuthanová, J.Pečenková, J.Rejlová
? zmocněnec pro jednání věcná za MAS HV navržena – J.Kuthanová
? obce nahlásí své požadavky (výběr hřiště z nabídky)  a pozemek na kterém bude hřiště realizováno do 30.4.2009 koordinátorkám a v mikroregionu Hustířanka J.Karlovi
 schváleno všemi přítomnými

3) Různé
      -


V Nechanicích dne 1.4.2009 
Zapsala:   Jana Rejlová