Zápis z jednání Sítě MAS Královéhradeckého kraje konaného dne 11.2.2009 v Nechanicích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: Záznamy z jednání, Vydáno dne: 19. 02. 2009

Přítomno – 10 zástupců MAS: Hradecký venkov, Království Jestřebí Hory, Mezi Úpou a Metují, Pohoda venkova, Nad Orlicí, Broumovsko+ Společná Cidlina, Podchlumí, Otevřené zahrady Jičínska, Brána do Českého rájeI. Zahájení a seznámení s programem
Jana Kuthanová
Program:
1. zahájení
2. Projekt SPOV - Vzdělávání
3. Plnění úkolů jednotlivých členů dle zápisu
4. Informace z NS MAS
5. Návrh na založení krajské organizace s IČO pod NS MAS
6. Volba zástupce a náhradníka ve výboru NS MAS
7. Volba člena skupiny pro realizaci LEADER v NS MAS
8. LEADER KHK
9. Závěr

bod 2. Projekt SPOV – Vzdělávání
Petr Kulíšek přítomné informoval o projektu a požádal o spolupráci v propagaci seminářů v MAS, Jiří Kmoníček vyzval případně i k doplnění potřebných témat vzdělávání, zástupci MAS požadují včasné zasílání pozvánek a přihlášek, tak, aby mohli včas informovat své členy atd.


bod 3. Usnesení z minulého jednání – splnění úkolů
Jana Kuthanová
• článek o MAS KHK – p. Balcar, článek byl předložen ve 2 verzích v řádném termínu předán p. Berdychové, která informovala – na K.ú. probíhá výběrové řízení na dodavatele – U nás v kraji, řeší se nová redakční rada, mapka MAS kraje je OK, úkol pro p.Berdychovou nadále trvá dle podmínek kraje, info na dalším jednání, před zadáním do tisku (U nás v kraji) p.Berdychová zkonzultuje s panem Balcarem aktuálnost článků
• návrh na další možné uveřejnění článků – p.Kulíšek zajistí zveřejnění na stránkách SPOV a časopisu SPOV, ostatní MAS na svých stránkách, p.Balcar prověří Deníky Bohemia (kraj)
• web stránky na internetových stránkách Královéhradeckého kraje – p. Kulíšek, stránky se rekonstruují – nový systém cca za 1 měsíc
• publikace o MAS – rozpočet – zajištěno p. Bitnerová, žádost podá a začne se sběrem podkladů p. Kulíšek - nesplněno
• Leader KHK – podklady zpracovány – zajištěno p. Bitnerová, p. Kulíšek doplní připomínky z pracovní skupiny a všem rozešle - splněno
• Krajská dotace 2.100 tis.Kč – inf. p.Berdychová – až v červnu 2009, zástupci MAS upozorňují, že je to pozdě, p.Berdychová na jednání výboru 5.3.2009 zkusí prosadit výměnu s jiným dotačním titulem, tak, aby MAS obdrželi dotaci co nejdříve, dále je třeba ve smlouvě upravit, uznatelné výdaje - je možno čerpat od začátku roku 2009


bod 4 Informace z NS MAS
Petr Kulíšek podal informace z činnosti NS MAS, z návštěvy Bruselu kde zastupoval NS v evropské síti MAS, informace o fungování MAS v EU
bod 5 Návrh na založení krajské organizace s IČO pod NS MAS
Petr Kulíšek podal návrh na založení krajské organizace s IČO pod NS MAS, vysvětlil systém fungování a svůj návrh odůvodnil zvýšením podpory ve vyjednávání pro NS. Z diskuse vyplynulo toto usnesení:
-do příštího jednání projedná zástupce každé MAS ve svém vrcholném org. (dle svých stanov) návrh na založení krajské sítě MAS pod NS MAS
návrh vstupního vkladu 1 tis. Kč na MAS (mimo CP do NS MAS CR) - struktura dle stanov NS MS ĆR – viz www.nsmascr.cz
(aktuální stanovy spolu se zápisem rozešle všem J.Kuthanová)

bod 6 Volba zástupce a náhradníka ve výboru NS MAS
p.Nekvasilová, která zastupovala MAS KHK v NS – vysvětlila o jakou práci a jak časově náročnou se jedná, ráda by z této funkce z časových důvodů odstoupila.
8 přítomných zástupců MAS KHK (členů NS MAS) zvolilo jako svého zástupce v NS MAS p.Kulíška P. (NAD ORLICÍ) a za náhradníka p.Bitnerovou (Společná Cidlina).

Bod 7 Volba člena skupiny pro realizaci LEADER v NS MAS
8 přítomných zástupců MAS KHK (členů NS MAS) zvolilo člena skupiny pro realizaci Leader v NS MAS p.Bitnerovou (Společná Cidlina).
Bod 8 LEADER KHK
M.Berdychová vyjedná schůzku s Ing.Táborským 1.náměstkem hejtmana, schůzky se zúčastní členové pracovní skupiny pro Leader KHK - Kuthanová, Kulíšek, Kmoníček, Balcar, Bitnerová (schůzky se zúčastní min. 3 členové). Cílem jednání bude zjistit možnosti podpory projektu Leader KHK


Různé :
• další jednání proběhne 8.dubna 2009 v 13 hodin Holovousy – zodpovědná MAS Podchlumí
• Volební valná hromada NS MAS ČR se koná v Zábřehu na Moravě dne 11.3.2009 v 10 hodin
Shrnutí úkolů pro jednotlivé členy:
• M.Berdychová – článek o MAS – U nás v Kraji
• P.Kulíšek – článek o MAS – stránky SPOV, časopis SPOV
• všichni – článek o MAS – na své webové stránky
• J.Balcar – článek o MAS – Deníky Bohemia (kraj)
• M.Berdychová – krajská dotace – pokusit se vyjednat ve výboru schválení v ZK již na příštím zasedání, uznatelné výdaje kompenzovat již od začátku r.2009
• všichni – projednání návrhu ve své MAS na založení krajské sítě MAS pod NS MAS
• M.Berdychová – termín jednání s Ing.Táborským
• pracovní skupina pro Leader KHK připravit podklady pro jednání
• MAS Podchlumí organizačně zajistit další jednání sítě MAS KHK
Nechanice 11.2.2009
Zapsala: Kuthanová J.