Z Á Z N A M z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, konaného dne 4.11. 2008 na Městském úřadě v Nechanicích

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 06. 11. 2008Program jednání:
1) Vyhodnocení prací na SPL
2) Vyúčtování dotací v roce 2008
3) Návrh plánu činnosti na rok 2009
4) Žádost z POV
5) Zajištění setkání MAS Královéhradeckého kraje 18.11.2008

Přítomni:    Jana Kuthanová, Jana Rejlová, Miroslava Součková, Jana Pečenková,   Jiří Pechar, Josef Karel, Bedřich Moder
 
1) Vyhodnocení prací na SPL
 Členové správní rady  zhodnotili práce na zpracování ISÚ,  úpravách SPL a přípravě nové žádosti. Závěrem bylo rozhodnuto: proplatit fakturu za zpracování ISÚ paní Jolaně Šopovové v částce 40 tis. Kč, proplatit Ivě Horníkové dohodu o provedení práce na částku 36600,- Kč za období 09-10/2008 za zpracování žádosti do ESF a SPL.
 Ostatní, kteří se podíleli na úpravách SPL a přípravě nové žádosti připraví podklad pro vyúčtování a předají ho předsedovi SR nejpozději do pondělí 10.11., rozhodnuto bude na dalším jednání SR v úterý 11.11. v 10,30 hodin na MěÚ Mokrovousy.

2) Vyúčtování dotací v roce 2008
 Odsouhlaseno čerpání dotací dle podkladů předaných účetní – paní M.Salavovou. 

3) Návrh plánu činnosti na rok 2009
 Tento bod jednání byl odsunut na příští setkání SR.

4) Žádost z POV
 Není návrh pro příští rok.

5) Zajištění setkání MAS Královéhradeckého kraje 18.11.2008
 Po dohodě s p. Kulíškem bude setkání zrušeno. V případě, že ne budou obratem rozeslány pozvánky. Z: J.Kuthanová.

 

V Nechanicích dne 11.11.2008
Zapsala:   Jana Rejlová