Zápis ze zasedání pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov, konaného dne 7.10. 2008 v Nechanicích

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Plénum, Vydáno dne: 10. 10. 2008

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Důvodem zasedání bylo schválení INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ a STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER NA OBDOBÍ 2008 – 2013..
Program jednání:

Přivítání a zahájení setkání
Prezentace Integrované strategie území Hradecký venkov (ISÚ)
Prezentace SPL MAS Hradecký venkov na období 2008-2013 (SPL) a FICHÍ
Diskuse
Schválení dokumentů ISÚ a SPL
Závěr

Přítomni: viz. prezenční listina
 
Přivítání a zahájení setkání
Jednání zahájila paní Jana Kuthanová, předsedkyně programového výboru MAS Hradecký venkov, přivítala členy a přednesla program jednánÍ.


Paní Jolana Šopovová, zpracovatelka ISÚ Hradecký venkov,  promítla připravenou prezentaci INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ. Na to proběhla krátká diskuse.
Po té paní Jana Kuthanová promítla SPL a FICHE. Na zpracování SPL se  podílely Iva Horníková, Jana Rejlová, Jana Pečenková, Jana Kuthanová a Miroslava Součková. Vycházely z podkladů programového výboru, výběrové komise a činnosti pracovních skupin.


Diskuse:
V diskusi odpovídaly zpracovatelky na dotazy přítomných členů MAS Hradecký venkov.
Proběhlo hlasování – jednomyslně byla schválena INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKÝ VENKOV a  STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS HRADECKÝ VENKOV NA OBDOBÍ 2008-2013 včetně FICHÍ.

Závěr
Jednání ukončila paní Jana Kuthanová, která se s přítomnými rozloučila a poděkovala za společnou práci na SPL.
 
USNESENÍ
 Plénum po projednání
• S c h v á l i l o: 
INTEGROVANOU STRATEGII ÚZEMÍ HRADECKÝ VENKOV
STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HRADECKÝ VENKOV NA OBDOBÍ 2008-2013
        
V Nechanicích dne 8.10.2008


Zapsala: Iva Horníková  

                   

 &
 &
 &