ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Programový výbor, Vydáno dne: 05. 08. 2008

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

KTERÉ SE KONALO
V ÚTERÝ 22.ČERVENCE 2008 OD 17,00 HODIN  V HOŘINĚVESI 
PROGRAM :
1) Přivítání a zahájení setkání
2) Zpráva o dosavadní činnosti místní akční skupiny  
3) Zpráva z Mze ČR – zhodnocení SPL(Strategický plán leader)
4) Podklady pro aktualizaci SPL a zpracování  ISU (Integrovaná strategie území)
5) Usnesení
6) Závěr

Přítomné přivítala paní Jana Kuthanová a zahájila jednání zhodnocením SPL, upřesnila termín dalšího kola výzvy a podala zprávu o jednání na MZ.
Dále podala informace ze školení, kterého se účastnila.

Po té se ujala slova paní Jolana Šopovová, která postupně rozebrala body SPL a to:
- Podpora stávajících podniků a zakládání mikropodniků. K tomu to bodu se vyjádřil Ing. Jan Horák – podnikatel v zemědělství s návrhy z praxe o konkurence schopnosti zemědělských podniků, provázanosti obcí a soukromého zemědělství, atd. Další informace k tématu měla paní Jana Kuthanová s příklady možných nových  pracovních míst.
- Zapojení členů/partnerů MAS do přípravy SPL. Paní Jana Rejlová nastínila spolupráci s francouzskými partnery, formy  kontaktů a další spolupráce.
-  Dále vedla diskusi paní Jolana Šopovová, která navrhla dlouhodobou spolupráci a výměnu zkušeností s partnery na Slovensku.
- Zapojení mladých lidí do SPL. Zazněl návrh Ing. Horáka na spolupráci s dobrovolnými  hasiči a paní Jolana Šopovová navrhla i větší zapojení mladých členů NNO do práce na SPL.
- Zapojení zemědělců. Ing. Horák poukázal na možnosti, nabídnout zajímavé informace, pro hledání dalších možností rozvoje drobných zemědělců.
- Zdroje MAS – předfinancování. Paní Jolana Šopovová, paní Jana Kuthanová, paní Jana Rejlová  a paní Hana Jarošová společně diskutovaly o získávání financí z různých zdrojů a možnostech předfinancování projektů. Některé podnětné návrhy budou ještě  projednány Správní radou MAS a po té realizovány.
- Propagace MAS a její činnost. Paní Jana Rejlová popsala dosavadní propagační akce MAS. Navrhla k projednání  jako další formu propagace drobný sponzoring. Paní Jana Kuthanová informovala o prezentaci MAS na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích. A dále o prezentaci na krajském úřadě v Hradci Králové.
- Lidské zdroje. Toto téma bylo navrženo paní Jolanou Šopovovou na projednání Správní radou.

Dále paní Jolana Šopovová navrhla termín dalšího setkání na 9.9.2008 na projednání integrované strategie území.

Poté se diskutovalo o plánu školení MAS. Paní Jana Rejlová navrhla, aby účastníci   získali osvědčení o absolvování školení.

Paní Jana Kuthanová připomněla schválení účetní směrnice Správní radou.

Zapsala: Iva Horníková