29.7. 2008 jednání správní rady na OÚ Mokrovousy

Autor: Pečenková Jana <>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 31. 07. 2008

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Z Á Z N A M
z jednání správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 29. 7. 2008 na Obecním úřadě MokrovousyProgram jednání:
1) Rozdělení dotace POV a grantu kraje
2) Profesionalizace činnosti MAS
3) Poskytování půjček či dotací na dofinancování vlastního podílu u projektů NNO nebo i podnikatelů
4) Různé

Přítomni:   Josef Karel,  Jana Kuthanová, Jiří Pechar, Jana Rejlová, Miroslava Součková 
Omluveni: Josef Macháček, Bedřich Moder
 
1) Rozdělení dotace POV a grantu kraje
SR rozhodla:
- zakoupit notebook /dle předložené nabídky/ - Z: J.Rejlová, I.Horníková
- uvolnit částku 35 tis. Kč na propagaci MAS /propagační materiály/ - Z: J.Pečenková
- proplatit I.Horníkové odměnu za měsíc 06/08 dle předloženého výkazu práce
- o rozdělení ostatních provozních nákladů společnosti
 
2) Profesionalizace činnosti MAS
Správní rada rozhodla
- jednat o přijetí Ivy Horníkové na pozici manažerky SPL, Z: J.Pechar a J.Rejlová, v případě jejího souhlasu SR souhlasí s jejím přijetím na pozici manažerky SPL. Iva Horníková bude předkládat výkaz práce a po odsouhlasení správní radou proplacena odměna.
- přijmout nabídku Jolany Šopovové na vypracování ISU (integrovaná strategie území) max. do 40 tis. Kč. Proplacení případných dalších podkladů pro tvorbu ISU je nutné konzultovat se správní radou. Případné dílčí termíny konzultací budou vycházet z požadavků Jolany Šopovové. Termín: do 15.9.2008.


3) Poskytování půjček či dotací na dofinancování vlastního podílu u projektů NNO nebo i podnikatelů
Správní rada doporučuje mikroregionům k projednání následující:
Mikroregion poskytne příslib dofinancování povinného podílu při získání dotace. 
Jana Kuthanová projedná možnost příslibu poskytnutí úvěru na dofinancování v rámci MAS – Česká spořitelna. 

 
4) Různé
? Správní rada ustanovila pracovní komisi ve složení Jolana Šopovová a Iva Horníková pro práce na úpravách a dokončení nového SPL. Koordinátorkou a zodpovědnou osobou byla jmenována Jolana Šopovová. 
? Předseda správní rady má za úkol upozornit ty, kteří nezaplatili členský příspěvek MAS či nemají uzavřenou smlouvu s MAS.
? Tiskové zprávy týkající se MAS posílat na všechny svazky, aby je mohly využít k propagaci. Z: Iva Horníková 
? Jana Rejlová – poslat členům správní rady  nabídku na pracovní exkurzi  MAS.
? Iva Horníková – prostuduje návrh účetních směrnic, vypracuje koncept osvědčení o absolvování vzdělávání, předloží návrh podmínek pro získání propagačních materiálů MAS – cílová skupina NNO a partneři MAS.

V Mokrovousích dne 29.7.2008
Zapsala:   Jana Pečenková