ZÁPIS Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Pracovní schůzky, Vydáno dne: 12. 04. 2007

Zástupců NNO, zájmových spolků a klubů z mikroregionů Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda dne 12.4. 2007 v Nechanicích.Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:
1) Úvod – důvody setkání
2) Možnosti vzájemné spolupráce
3) Shrnutí, závěry

1) Úvod – důvody setkání 
J.Pechar – místopředseda mikroregionu Nechanicko zahájil setkání, představil dosavadní spolupráci svazků obcí Nechanicko, Obce PZ 1866 a Urbanická brázda, které spolupracují od roku 2005 v rámci projektu Královéhradeckého kraje EPC – budování partnerství v kraji. Následně vysvětlil důvody, které vedly tyto svazky obcí svolat společné jednání se zástupci neziskových organizací, zájmových spolků a klubů. Hlavním důvodem je spolupráce na dalším rozvoji regionu, společné projekty a čerpání fondů EU v období 2007-2013.
J.Rejlová – euromanažerka představila projekty Královéhradeckého kraje Evropské projektové centrum – budování regionálního partnerství a Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II (AKKORD) a role svazků obcí v tomto projektu. Následně zhodnotila setkání s podnikatelskými subjekty, které proběhlo 5.4.2007 ve Všestarech a představila dohodnuté závěry.
 
2) Možnosti vzájemné spolupráce
J.Kuthanová – místopředsedkyně mikroregionu Obce PZ 1866 představila rozvoj regionů, jak ho plánují svazky obcí a proč chtějí, aby se do činnosti v regionu zapojili i podnikatelé. V následující diskusi byli navrhovány možnosti, formy zapojení a další náměty.

3)Shrnutí, závěry
J.Rejlová – euromanažerka shrnula jednání a diskusi a byli navrženy a odsouhlaseny tyto závěry:
 - neziskové organizace se chtějí aktivně podílet na dalším rozvoji regionu
 - svazky obcí připraví návrh instituciálního zastřešení spolupráce (forma, finance, pravomoce apod.), ten rozešlou zúčastněným k připomínkování a vyvěsí ho na internetové stránky (www.nechanicko.cz, www.urbanicko.cz), aby  přístupný dalším zájemcům v regionu
-  všichni zúčastnění budou informovat další subjekty v území
-  databáze projektů, která byla od NNO Nechanicka získána na jejich setkání v listopadu 2006 v KD v Nechanicích bude použita jako základ společné databáze projektů 
-  veškeré náměty a připomínky možno konzultovat s J.Rejlovou (mobil: 731516980, emai: euro.rejlova@tiscali.cz), J.Kuthanovou (mobil: 724186825, e-mail: kuthanova@horineves.cz), nebo na svých obecních úřadech)

V Roudnici dne 15.4.2007
Zapsala: Jana Rejlová,  e-mail: euro.rejlova@tiscali.cz