24.4.2008 jednání správní rady na MěÚ Nechanice

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Správní rada, Vydáno dne: 16. 05. 2008

Logo HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

Z Á Z N A M
z jednání správní   rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov,  konaného dne 24. 4. 2008 na MěÚ Nechanice1) Výsledky MAS Leader PRV
2) Personální zajištění MAS
3) Další vývoj a přípravy na další výzvu MAS Leader PRV
4) POV  KHK 2008 
5) Finiš Dny podnikatelů MAS
6) Různé
                  
Přítomni:   
o Kuthanová Jana
o Macháček Josef
o Moder Bedřich
o Pečenková Jana
o Pechar Jiří
o Rejlová Jana
o Součková Miroslava
o Karel Josef

 
 
1) Výsledky MAS Leader PRV + 3) Další vývoj a přípravy na další výzvu
J. Kuthanová informovala o výsledcích 1. výzvy do PRV na realizaci strategie  Leader. Bylo dohodnuto vyzvat J.Šopovou k předložení nabídky na školení orgánů MAS, na zpracování integrované strategie a úpravu Strategického plánu Leader MAS Hradecký venkov na období 2007-2013 tak, abychom mohli na podzim letošního roku předložit novou žádost. Z: J.Kuthanová, T: do 14.5.08

2) Personální zajištění MAS
Vzhledem k tomu, že jsme neuspěli s naší žádostí v 1. výzvě PRV nebude zatím o.p.s. zřizovat trvalé pracovní místo. Účetní agendu bude zajišťovat na Dohodu o provedení práce M.Salavová. I.Horníková – též DPP - administrativní práce (aktualizace internetových stránek, výroční zpráva, sledování a zpracování grantů a dotací, poradenství v oblasti zpracování grantů na volnočasové aktivity, podklady pro jednání orgánů MAS a další dle pokynů členů SR). Z: J.Pechar, J.Rejlová

4) POV KHK 2008
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo pro Hradecký venkov, o.p.s. neinvestiční dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje  na akci: „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj Hradeckého venkova“ ve výši  238 000,- Kč.   Dotace nesmí překročit 90% celkových nákladů akce.
Vzhledem k tomu, že byla požadovaná dotace snížena, vybrala správní rada prioritní aktivity projektu a rozhodla o snížení celkových nákladů akce na částku 265 000,- Kč.
Správní rada rozhodla  o přijetí dotace z POV KHK ve výši 238 000,- Kč, přičemž celkové náklady akce činí 275 000,- Kč. SR dále pověřila předsedu J.Pechara uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z POV KHK. 

 

5) Finiš Dny podnikatelů MAS
- J. Pečenková a J.Rejlová informovaly o připravované akci. 
 
 
7) Různé
? J.Rejlová ve spolupráci s I.Horníkovou podaly na KHK žádost na vzdělávání dětí v MŠ na území MAS v oblasti EVVO  o celkových nákladech  80 tis. Kč, požadovaná dotace 50 tis. Kč, vlastní podíl si v případě realizace projektu budou hradit jednotlivé MŠ.

 
 
V Roudnici dne  30.4.2008
Zapsala:  J.Rejlová