27. 5. 2008 zasedání pléna MAS Hradecký venkov v areálu SK Neděliště.

Autor: Iva Horníková <kancelar.mas(at)seznam.cz>, Téma: - Plénum, Vydáno dne: 03. 06. 2008

Zápis z 2. zasedání pléna MAS Hradecký venkov o. p. s. konaného dne 27. května 2008 v Nedělišti.
 
 Program jednání

1. Přivítání a zahájení
2. Výroční zpráva o.p.s. za rok 2007
3. Zhodnocení výsledků 1. kola žádosti do PRV - IV. osa Leader
4. Plán činnosti na rok 2008
5. Diskuse
6. Závěr

Přítomni viz. prezenční listina
 
 
1. Přivítání a zahájení

Paní Jana Kuthanová přivítala přítomné, zahájila setkání a přednesla program jednání, který byl schválen plénem MAS Hradecký venkov.


2. Výroční zpráva o.p.s. za rok 2007

Paní Jana Rejlová představila výroční zprávu, která bude zveřejněna na www.hradeckyvenkov.cz. A dále bude k dispozici v sídle o.p.s. v Nechanicích.Účetní MAS paní Marie Salavová seznámila s hospodařením MAS a vysvětlila přítomným, že výsledky hospodaření jsou v souladu s platným zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy.


3. Zhodnocení výsledků 1. kola žádosti do PRV - IV. osa Leader

Paní Jana Kuthanová podrobně seznámila s výsledky I. kola žádosti, ze které vyplynulo, že MAS Hradecký venkov nebyla schválena k financování z Programu rozvoje venkova.
Zároveň předeslala, že je MAS Hradecký venkov připravena se zúčastnit II. kola výzvy, která má být vyhlášena na podzim letošního roku.
Před zahájením prací na úpravách Strategického plánu Leader se pokusíme sjednat osobní konzultaci na  MZE ČR, jejímž cílem bude zjistit bodové hodnocení dle jednotlivých kritérií naší žádosti z I. kola výzvy a postup přípravy žádosti do II. kola.  
Paní Kuthanová je pověřena správní radou  zastupovat  MAS  v  Krajské síti MAS Královéhradeckéh kraje, informovala, že dne 12.6.2008 se koná v Praze konference Národní sítě MAS ČR, vyzvala přítomné k možné účasti na této konferenci, dále informovala o setkání Krajských MAS v Libuni dne 15.5.2008 a připravovaném jednání na úrovni kraje o podpoře krajských MAS.
Paní Jana Kuthanová seznámila přítomné, že své projekty, projektové záměry, činnost MAS, strategie, atd. mohou konzultovat s paní Jolanovu Šopovovou a to: od července, každé úterý na OÚ Hořiněves (po předchozí tel. dohodě) a představila paní Ivu Horníkovou, která bude zajišťovat aktuálnost webových stránek, zajišťovat adminstrativní činnost a bude přítomna každé úterý na kontaktním místě na OÚ Nechanice. Přesné časy a kontakty budou zveřejněny na webových stránkách.
Po té se slova ujala paní Jolana Šopovová s analýzou neúspěchu žádosti a rozebrala její hodnocení.

 
4. Plán činnosti na rok 2008

Plán činnosti připravila paní Jolana Šopovová, která promítla časový harmonogram jednání orgánů MAS a  vzdělávání pro členy správní rady a dozorčí rady, plénum, programový výbor, výkonný monitorovací výbor a výběrovou komisi MAS. Bude zvěřejněno na webových stránkách.


5. Diskuse

Paní Jana Pečenková zhodnotila letošní akci MAS - Dny podnikatelů, která se uskutečnila ve dnech 25.-27.dubna 2008 v KD v Nechanicích a okomentovala připravenou fotoprezentaci, která je zveřejněna na stránkách MAS.  Zárověň představila myšlenku výletu na kolách, který budou společně organizovat členové MAS - mikroregion Hustířanka, Nechanicko, Urbanická brázda a svazek obcí Památkové zóny 1866 s cílem zviditelnění práce MAS Hradecký venkov o. p.s.
Paní Jana Kuthanová poděkovala jménem SR všem organizátorům Dnů podnikatelů MAS Hradecký venkov za zorganizování zdařilé akce.
Pan Josef Karel, předseda Mikroregionu Hustířanka informoval o partnerské akci s regionem v Polsku a navrhl záměr vytvoření spolupráce škol MAS a polským regionem, první společnou akcí by mohlo být sportovní klání škol termín září, říjen 2008 místo konání např. areál ZŠ Dubenec.
Paní Kuthanová poděkovala, za všechny návrhy a doporučila tyto podněty diskutovat na SR v návaznosti na jejich organizaci a financování.
 
Další diskuse proběhla k jednotlivým bodům jednání.
 

6. Závěr

Jednání ukončila a s přítomnými se rozloučila paní Jana Kuthanová v 19. 00 hodin.

 

Usnesení
 

Plénum projednalo: Výroční zprávu za rok 2007

 
Plánum schválilo: Plán činnosti na rok 2008

 
Plénum po projednání vzalo na vědomí: Zhodnocení výsledků 1. kola žádosti do PRV - IV. osa Leader
 
Plénum po projednání pověřuje: Paní Janu Kuthanovou jednáním na MZ ohledně výsledků hodnocení naší žádosti do I. kola PRV.
Paní Ivu Horníkovou vložením výroční zprávy, výsledků výběru MAS k financování z Programu rozvoje venkova a informací o kontaktních místech MAS na webové stránky MAS Hradecký venkov.
Paní Ivu Horníkovou postupně představovat další členy MAS prostřednictvím internetových stránek.
Paní Ivu Horníkovou a Janu Pečenkovou na příští setkání pléna MAS připravit návrh na cyklistický výlet.
 
V Nechanicích dne 29. 5. 2008