15.1.2008 zasedání pléna MAS Hradecký venkov v Nechanicích

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Plénum, Vydáno dne: 17. 01. 2008

Zápis ze zasedání pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s., konaného dne 15. ledna 2008 v Nechanicích 

Zápis

ze zasedání pléna Místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s.,
konaného dne 15. ledna 2008 v Nechanicích.

 

Program jednání:

Přivítání a zahájení setkání

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov

Fiche – návrh strategie

Činnost orgánů MAS

Kontrolní mechanismy o.p.s.

Aktivity MAS

Diskuse

Závěr

 

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Přivítání a zahájení setkání

Jednání zahájil pan Jiří Pechar, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, přivítal členy a přednesl program jednání. Úvodem informoval o žádosti na realizaci Strategického plánu Leader (SPL) MAS Hradecký venkov na období 2007-2013, která byla podána na SZIF v Praze dne 17.12.2007.

 

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov

Paní Jana Rejlová shrnula postup prací na SPL, informovala o postupu při hodnocení naší žádosti o realizaci SPL a představila nejdůležitější úkoly, které pro nás vyplývají z realizace SPL.

 

Fiche – návrh strategie

Paní Jolana Šopovová podrobně představila všech 13 fichí, které jsou součástí SPL. Všechny fiche i SPL jsou zveřejněny na www.hradeckyvenkov.cz . Všem přítomným bylo doporučeno předávat dále informace do území MAS a začít konzultovat a připravovat projekty podle podmínek jednotlivých fichí.

 

Činnost orgánů MAS

Paní Jana Kuthanová představila jednotlivé orgány MAS ve jmenovitém složení, jejich pravomoci a povinnosti vyplývající ze Statutu společnosti a programu LEADER.

 

Kontrolní mechanismy o.p.s.

Pan Jiří Pechar přítomné seznámil se stavem finančních prostředků: členské příspěvky byly vybrány ve výši 114.585,- Kč, dotace od Královéhradeckého kraje přijata ve výši 150.000,- Kč, úrok na bankovním účtu činil 63,16 Kč, platby (dohody – zpracování analýz a SPL, občerstvení, projektor, plátno, ukazovátko, náklady na založení MAS, nájemní smlouva na nebytové prostory) ve výši 154.978,- Kč, poplatky bance 485,50 Kč. Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2007 činil 109.184,66 Kč.

Dále pan Jiří Pechar seznámil přítomné s rozhodnutím správní rady společnosti, že stávající členové nebudou platit členské příspěvky na rok 2008, vzhledem k tomu, že rámcové smlouvy byly podepisovány až na konci roku 2007.

 

 

Aktivity MAS

Paní Jana Pečenková seznámila přítomné s návrhem realizování akce „Dny regionu MAS“ spojené s gastro prezentací, jako akcí pro širokou veřejnost, kdy by došlo k setkání podnikatelů a drobných řemeslníků v Kulturním domě v Nechanicích a tím by se navázalo na loňské 1. společenské setkání a prezentace zájmových spolků, klubů a občanských sdružení Mikroregionu Nechanicko. Termín na konání těchto dnů 25.-27.4.2008 v KD v Nechanicích. Paní Jana Pečenková požádala přítomné o kontaktování podnikatelů a živnostníků z regionu, zda by měli zájem prezentovat svoji činnost.

Paní Jana Pečenková dále konstatovala, že ve zpravodaji Mikroregionu Nechanicko budou postupně představováni členové MAS.

 

Diskuse

Diskutováno bylo k jednotlivým bodům programu v průběhu jednání.

 

Závěr

Jednání ukončil Pan Jiří Pechar jednání ve 20.00 hodin.

 

 

Usnesení

 

Plénum po projednání

S c h v á l i l o

Pořádání akce „Dny regionu MAS Hradecký venkov“ ve dnech 24.-27.4.2008 v KD v Nechanicích

 

 

Plénum po projednání

V z a l o  n a  v ě d o m í

Informace o Žádosti o realizaci SPL MAS Hradecký venkov na období 2007-2013

 

Plénum po projednání

P o v ě ř u j e

Paní Janu Pečenkovou organizací akce „Dny regionu MAS Hradecký venkov“

 

 

 

 

V Nechanicích dne

Zapsaly: M. Salavová, J. Rejlová

 

 

 

Jiří Pechar

předseda správní rady