ZÁPIS Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ

Autor: Jana Rejlová <(at)>, Téma: - Pracovní schůzky, Vydáno dne: 06. 04. 2007

Zástupců podnikatelských subjektů z mikroregionů Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanická brázda dne 5.4. 2007 ve Všestarech.Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:
1) Úvod – důvody setkání
2) Možnosti vzájemné spolupráce
3) Shrnutí, závěry

1) Úvod – důvody setkání 
J.Macháček – předseda mikroregionu Obce PZ 1866 zahájil setkání, které spolupracují od roku 2005 v rámci projektu Královéhradeckého kraje EPC – budování partnerství v kraji. Následně dosavadní spolupráci svazků obcí Nechanicko, Obce PZ 1866 a Urbanická brázda a vysvětlil důvody, které vedly tyto svazky obcí svolat společné jednání se zástupci podnikatelský subjektů. Hlavním důvodem je spolupráce na dalším rozvoji regionu, společné projekty a čerpání fondů EU v období 2007-2013.
 J.Rejlová – euromanažerka představila projekty Královéhradeckého kraje Evropské projektové centrum – budování regionálního partnerství a Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II (AKKORD) a role svazků obcí v tomto projektu.

2) Možnosti vzájemné spolupráce
J.Kuthanová – místopředsedkyně mikroregionu Obce PZ 1866 představila rozvoj regionů, jak ho plánují svazky obcí a proč chtějí, aby se do činnosti v regionu zapojili i podnikatelé. V následující diskusi byli navrhovány možnosti, formy zapojení a další náměty.

3) Shrnutí, závěry
J.Rejlová – euromanažerka shrnula jednání a diskusi a byli navrženy a odsouhlaseny tyto závěry:
? podnikatelé se chtějí podílet na dalším rozvoji regionu
? svazky obcí připraví návrh instituciálního zastřešení spolupráce (forma, finance, pravomoce apod.), ten rozešlou zúčastněným k připomínkování a vyvěsí ho na internetové stránky (www.nechanicko.cz, www.urbanicko.cz), aby  přístupný dalším zájemcům v regionu
? všichni zúčastnění budou informovat další subjekty v území
? dle výsledků jednání se zástupci NNO, které v obdobném duchu proběhne 12.4.2007 v KD v Nechanicích, bude svoláno další setkání
? veškeré náměty a připomínky možno konzultovat s J.Rejlovou (mobil: 731516980, emai: euro.rejlova@tiscali.cz), J.Kuthanovou (mobil: 724186825, e-mail: kuthanova@horineves.cz), nebo na svých obecních úřadech


V Roudnici dne 8.4.2007
Zapsala: Jana Rejlová,  e-mail: euro.rejlova@tiscali.cz